Лаборатория за мултидисциплинарни иновации и обществени предизвикателства в Черно море (Black Sea Multidisciplinary Innovation Laboratory towards Social Changes – BS MILab) в БСУ

Светът около нас става все по-сложен, съпътстван от динамични промени и бързина във вземането на решения.

Традиционните подходи към формулиране и разрешаване на социални, образователни и икономически проблеми носи все по-малка възвръщаемост.

Основните дискусионни въпроси са свързани с това, как най-добре да се образоват и подготвят младите хора за новите предизвикателства на 21 век – критическо мислене, предприемачески компетенции, креативност, обмен на знания, насърчаване на иновациите.

За целта се създават мрежи на знанието между висши училища, обществени институции и предприятия, които целят сътрудничество и обмен на добри практики.

Развитието на ключови компетентности изисква мултидисциплинарно преподаване и учене. Предизвикателството е да определим, какво трябва да преподаваме в бъдеще и как трябва да организираме процесите на учене и научаване.

За целта в БСУ създаваме Лаборатория за мултидисциплинарни иновации и обществени предизвикателства (Black Sea Multidisciplinary Innovation Laboratory towards Social Changes – BS MILab).

Целта ни е да демонстрираме, че чрез приемането на предизвикателството да прилагаме мултидисциплинарни иновации (MDI) и методи, можем да отговорим на социалните проблеми с подход, подкрепящ положителна социална промяна в образователния модел и развитие на професионално подготвени специалисти за пазара на труда.

Основна цел на BS MILab е чрез ефективни проекти и решения, които създава, да стане част от цялостния процес при формиране на образователни стратегии и политики в областта на иновациите, икономиката, технологиите и предприемачеството.

Друга от основните цели на BS MILab  е да осигурява трансфер и обмен на знания и добри практики между национални и международни научни организации, технологични центрове и сходни лаборатории, както и да открие правилния инструмент за прилагането им у нас.

В нея студенти, докторанти, преподаватели и специалисти от практиката в различни научни направления ще имат възможност да разработват свои идеи и проекти по значими социални и икономически теми и да ги споделят.

ЛАБОРАТОРИЯТА ще подпомага подготовката на студенти в областта на икономиката, технологиите и предприемачеството за успешно реализиране на пазара на труда чрез интегриране на съвместни образователни програми с други университети и използване на експертно знание на специалисти от практиката.

Основни направления, в които утвърдени преподаватели от БСУ и експерти от бизнеса вече работят, са „Кръгова икономика“, „СИГУРНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА“, „АВИАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ“, „МОРСКО ПРАВО И КРАЙБРЕЖНИ ТЕРИТОРИИ“, „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ и „ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ НА ВЕИ“.

Периодично ще се организират професионални дискусии и научни форуми с представители на институции и бизнеса по актуални теми и проблеми в сферата на тези направления.

Дейности на BS MILab:

Семинари чрез поредица от лекции (чрез мултидисциплинарен подход):

  1. Моделът на четворната спирала, предприемаческото откритие и иновационните
    екосистеми
  2. Социални иновации и социално предприемачество
  3. Мултидисциплинарна иновация
  4. Създаване на общност и социално-икономическо профилиране
  5. решаване на проблеми
  6. Доброволчество и социално предприемачество;
  7. Създаване на социални предприятия

Ключови думи за действие: мултидисциплинарни иновации, Черно море, висше образование, социално предприемачество, съвместно създаване, обществени предизвикателства, експертно знание, устойчиво развитие.