Монографии
 • Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители., 2011

 

Студии
 • Проблеми на съвременната наказателна политика, Юридически сборник, т.XXVII, 2020
 • Отговорността на държавата за вреди от законодателство, което противоречи на правото на Европейския съюз., Юридически сборник, т.25, с.7-29, , 2018
 • Съответствие на наказанието "доживотен затвор" с чл. 3 на Европейската конвенция за правата на човека. , "Юридически сборник", том XXI,издание на Бургаски свободен университет, с.31 - 53, 2014
 • Criminology and Crime in Bulgaria,pp 113 - 139. In:Getos Kalac, A.-M., Albreht, H.-J. & Kilchling, M. (eds.) (2014). Mapping the Criminological Landscape of the Balkans: State of Art in Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans. Balkan Criminology Publication Series Volume BC 1, , Max-Planck-Gesellschaft, 2014
 • Умишлените убийства в България в периода 1991-1992 г.: резултати от криминологическо изследване / в съавт./ - С, 1994

 

Статии
 • Решенията на Европейския съд по правата на човека по български жалби през 2021 г., Адвокатски преглед, 2022
 • Относно проекта за концепция на наказателна политика, Общество и правор № 3, 2020
 • Azyl a vyhostenie cudzincov v rozsudkoch Eur?pskeho s?du pre l`udsk? pr?va vo veciach proti Bulharskej republike.В: AKTU?LNE OT?ZKY AZYLOV?HO PR?VA II, Pr?vnick? faculta Trnavskej university v Trnave, 2020
 • Промените в законодателството и практиката по отношение експулсирането на чужденци след делото Al Nashif v. Bulgaria , Юридически сборник, том XXVI,c.104-115, 2019
 • Отговорността на държавата за вреди от законодателство, което противоречи на правото на Европейския съюз. , Юридически сборник, том XXV, с. 7-29, 2018
 • Решенията на Европейския съд по правата на човека през 2017 г. Българският контекст.18 с., Общество и право, кн.2, 2018
 • Делото Lebois v. Bulgariа: За някои минимални права на задържаните лица и тяхното нарушаване от българските власти , Правен свят - http://legalworld.bg/66381.za-niakoi-minimalni-prava-na-zadyrjanite-lica-i-tiahnoto-narushavane-ot-bylgarskite-vlasti.html, 2017
 • След решението по делото "Кръстева и други" Парламентът спешно трябва да внесе промени в ЗСПЗЗ* , Правен свят - http://legalworld.bg/63028.parlamentyt-speshno-triabva-da-vnese-promeni-v-zspzz*.html, 2017
 • Решението "Велкова срещу България" и формализмът на българските съдилища, Правен свят -http://legalworld.bg/64141.reshenieto-velkova-sreshtu-bylgariia-i-formalizmyt-na-bylgarskite-sydilishta*.html, 2017
 • За „присъдите“ на Европейския съд и за това дали всеки умее да чете зад цифрите или търси единствено сензацията, Правен свят -http://legalworld.bg/60372.za-prisydite-na-evropejskiia-syd-i-za-tova-dali-vseki-umee-da-chete-zad-cifrite*.html, 2017
 • Правото на защита в светлината на решението на Голямото отделение по делото "Симеонови" , Правен свят - http://legalworld.bg/62899.pravoto-na-zashtita-v-svetlinata-na-reshenieto-na-goliamoto-otdelenie-po-deloto-simeonovi*.html, 2017
 • Университетското образование по криминология в България. В: Перспективи за развитието на криминологията в България, с. 68-92, Българска асоциация по криминология, 2017
 • Правото на защита в досъдебната фаза на наказателното производство според актуалното развитие на практиката на Европейския съд по правата на човека, Адвокатски преглед, 2017, 5, с.39-55, 2017
 • Кога властта ще си вземе поука от осъдителните решения в Страсбург, De facto legal, 2017
 • За правото на затворниците на достъп до интернет, Правен свят, 2017
 • Прекомерната продължителност не винаги означава неефективност на разследването - , Правен свят, 2017
 • Отказаният достъп до тайни подлежи на съдебна преценка при уволнение , Правен свят,10.08.2016 - http://legalworld.bg/54988.otkazaniiat-dostyp-do-tajni-podleji-na-sydebna-precenka-pri-uvolnenie*.html , 2016
 • Съдът в Страсбург: Отнемаш земя заради реституция? Да, но срещу сериозна компенсация! , De Fakto, 10.08.2016 , 2016
 • "Решението E.S. v. Romania and Bulgaria Българските съдилища е трябвало да са по-бързи и усърдни при признаване на решение за родителски права , Правен свят, 04.08.2016 - http://legalworld.bg/54878.bylgarskite-sydilishta-e-triabvalo-da-sa-po-byrzi-i-usyrdni-pri-priznavane-na-reshenie-za-roditelski-prava.html , 2016
 • Незаконно полицейско задържане доведе до ново осъдително решение на ЕСПЧ , Правен свят, 19.03.2016 - http://legalworld.bg/51551.nezakonno-policejsko-zadyrjane-dovede-do-novo-osyditelno-reshenie-na-espch.html , 2016
 • Наказанията несвързани с лишаване от свобода като инструмент за ограничаване на пренаселеността в затворите и смекчаване на наказателната репресия.В:Методическо ръководство за обучители на пробационни служители. , Институт по социални дейности и практики , 2016
 • Нилс Кристи - криминологът миротворец и неговият труд "Мяра на престъпленията" , Общество и право,2016, кн.8, с.85-95, 2016
 • Поредно осъждане на България в Страсбург за незаконно задържане , Правен свят,02.02.2016 - http://legalworld.bg/50417.poredno-osyjdane-na-bylgariia-v-strasburg-za-nezakonno-zadyrjane.html, правен свят , 2016
 • Докога публичните полицейски акции ще се толерират? , De Fakto , 09.06.2016 , 2016
 • Автоматичната забрана на затворниците да гласуват е нарушение на правата на човека , De Fakto, 23.08.2016 , 2016
 • Споровете за вреди от нарушения на европейското право се решават у нас, не в Страсбург , De Fakto , 04.09.2016, 2016
 • Страсбург: Доживотният затвор без право на замяна нарушава конвенцията за човешките права De Fakto 03.11.2017 , http://defakto.bg/2017/11/03/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0/, 2016
 • Правото на здраве като част от правото на личен живот , De Fakto , 2.03.2016, 2016
 • След решението Пенчеви срещу България Върховният касационен съд трябва да преосмисли концепцията си за "най-добрия интерес на детето"., Адвокатски преглед, 3, 2015, с. 47-54, 2015
 • The European protection order and mechanisms for its transposition in the Bulgarian legislation, - in: The European protection order. Its application to the victims of gender violence /pp, Tecnos, 2015
 • Проблемни области на българското законодателство и практика в светлината на чл. 6 от ЕКПЧ в неговите наказателни аспекти, том XXII,2015, с. 7-33, ISSN 1311-3771, Юридически сборник БСУ 2015 , 2015
 • Дейността на Европейския съд по правата на човека през 2013 г. Какво сочи равносметката за новите подходи на Съда в Страсбург http://www.legalworld.bg/34251.kakvo-sochi-ravnosmetkata-za-novite-podhodi-na-syda-v-strasburg.html, Правен свят, 31 януари 2014 г., 2014
 • Решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България – равносметката за 2013 г. , Адвокатски преглед, 2, 2014, с. 3-14, 2014
 • Ограниченията на касационното обжалване не нарушават правото на справедлив процес http://www.legalworld.bg/34548.ogranicheniiata-na-kasacionnoto-objalvane-ne-narushavat-pravoto-na-spravedliv-proces.html , Правен свят, 17 февруари 2014, 2014
 • Европейската заповед за защита - нов инструмент за защита на жертвите на престъпни посегателства, Годишник на БСУ, том ХХХ, Бургас, с. 271- 281, 2014
 • Съответствие на наказанието "доживотен затвор" с чл. 3 на Европейската конвенция за правата на човека, "Юридически сборник", том XXI,издание на Бургаски свободен университет,2014 с.31 - 53, 2014
 • Отчет на председателя на Европейския съд за правата на човека Дийн Шпилман: За пръв път през 2012 г. са намалели жалбите пред Страсбург., http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=29639, 2013
 • Смущаващи тенденции за движението на жалбите в Страсбург. http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=32350, Правен свят:електронно изд., 2013
 • Би ли имал дързостта българският съд да постъпи като полския? http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=31246, Правен свят, 2013
 • Държавната политика в областта на правосъдието по отношение на малолетните и непълнолетни правонарушители , "Обществено възпитание", кн.1, 2013
 • Страсбург осъди България и заради нелеп гаф на Върховния административен съд, http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=27205- Правен свят,5 юли 2012, 2012
 • Националната сигурност и/или правата на човека – стандарти на ЕСПЧ , Юридически сборник, том XXIV, с.216-230, Юридически сборник, том XXIV, БСУ, 2012
 • Бъдещето на Европейския съд по правата на човека след конференцията в Брайтън и задълженията на европейските държави. с.48-53, Адвокатски преглед, 4, 2012
 • Дейността на Европейския съд по правата на човека – настояще и бъдеще., с.3-13, Общество и право, 7, 2012
 • Анализ на статистически данни за движението на българските жалби пред Европейския съд по правата на човека, Адвокатски преглед, 7 с. 30-36, 2012
 • Съдът в Страсбург: Върховният касационен съд отново на поправителен., Правен свят, електр.изд., 2012
 • Правилно ли КС разчете практиката на Евросъда по гражданската конфискация?, Правен свят, електр.изд., 2012
 • Стартира проект за обучение на адвокати в сферата на правата на човека., Правен свят, електр.изд., 2012
 • ВКС под прицела на Европейския съд по правата на човека Решението "Дечева и други срещу България" - поредният упрек към съда, Правен свят,1 юли,http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=27150, 2012
 • Процедурата при определянето на възпитателните мерки по ЗБППМН , кн. 1, с.16-27, Обществено възпитание,, 2011
 • Решенията на Европейския съд по правата на човека - равносметката за 2010 г., Адвокатски преглед, кн.2, с.3-8, 2011
 • Съдебната практика по определяне на мерките "настаняване във възпитателно училище-интернат" и "настаняване в социално-педагогически интернат" , с. 32-58., Общество и право, кн. 3, 2011
 • За същността на решенията по допустимост на Европейския съд по правата на човека. , Адвокатски преглед, кн.9, с. 27-33, 2011
 • Не/съответствието на процедурата по настаняване във възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати с Европейската конвенция за правата на човека. Юридически сборник,том XVIII, 2011, с.166-176, Юридически сборник,том XVIII, 2011, БСУ, 2011
 • Само промяна в законите няма да подобри младежкото правосъдие , с. 99-103, Правен свят, кн. 1, 2011
 • Решението А. и други срещу България (Affaire A. Et autres c. Bulgarie - requ?te no 51776/08)Едно решение на Страсбург, което трябва да познават всички районни съдии и прокурори. , Правен свят, 30.11.2011;: htpp:www.legalworld.bg/print.php?storyid=25078, 2011
 • Стартира проект за обучение на адвокати в сферата на правата на човека В: "Правен свят", 19 април 2012 , http://w w w .legalw orld.bg/show .php?storyid=26429, 2011
 • Решенията на Европейския съд по правата на човека - равносметката за 2011 г. , Правен свят, 23.12.2011,htpp:www.legalworld.bg/print.php?storyid=25327, 2011
 • През 2009 г. Страсбург "оцени" българската реституция на над 740 000 евро. Засега., Правен свят, 1, с. 122-123, 2010
 • Анализ на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела, свързани с българското реституционно законодателство (критичен обзор на постановените решения през периода 2008-2010 г.) , Правата на човека, 4, с. 5-16, 2009
 • Държавата е най-сериозният длъжник на бившите работници на "Плама" . , Правен свят, № 6,с. 115-119, 2009
 • Съдебната процедура по отношение противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Юридически сборник,том XVII,2009,с.38-55 , 2009
 • Анализ на причините за осъждането на България във връзка с правото на справедлив процес в разумен срок в наказателното производство - чл. 6.1. от Европейската конвенция за правата на човека ., Адвокатски преглед,11-12, с.26-37, 2008
 • Уредба на порнографията в законодателството и правната доктрина – минало, настояще и бъдеще, Правна мисъл, 4, с. 45-53, 1993
 • Престъпността в България. Криминологичен анализ, Правна мисъл, 1, 1992, с.44-53, 1992
 • Особенности на формиране личността на девойките-правонарушителки, Държава и право, 2, 1991, с.10-20, 1991
 • Проблемът за женската престъпност в българската криминологична литература, Криминологически проблеми, С., Наука и изкуство, с.80-88, 1989
 • Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор, , Държава и право,2,1989, с. 96-100, 1989
 • Социалното планиране и ролята на трудовите колективи за предотвратяване на правонарушенията, Криминологически проблеми,С., Наука и изкуство, с.61-77, , 1984
 • Нова книга по проблемите на предотвратяване на правонарушенията в производствените колективи, Социалистическо право, 3,1984, с. 72-74, /Правна мисъл/, 1984
 • Ролята на производствения колектив за предотвратяване на престъпленията и другите правонарушения, Социалистическо право /Правна мисъл/,3, 1981, с.39-44, 1981
 • Вопросы предупреждения преступлений производственными коллективами. Вестник ленинградского университета, серия экономика, философия, право, № 2, вып.2, 1981, с.98-104, Вестник ленинградского университета, серия экономика, философия, право,, 1981

 

Доклади
 • Свободата на изразяване на адвоката. Българският контекст. В: Сборник "Адвокатурата и правата на човека", Конференция в чест на 25-годишнината от ратифициране на Европейската конвенция за правата на човека., 2018
 • Свободата на изразяване на адвоката - неотменима част от неговата мисия. Българският контекст. , Научна конференция "Адвокатурата и правата на човека", организатор Център за обучение на адвокати "Кр.Цончев", Пловдив,14-15 октомври 2017, 2017
 • Националната сигурност и/или правата на човека - стандарти на Европейския съд по правата на човека - доклад на Научна конференция "Право и сигурност", организирана от БСУ (29-30 септември 2017 г.), 2017
 • Перспективи за развитието на криминологията в България. В:Материали от кръгла маса, посветена на 30-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология), С.,2017,рецензенти проф. д.с.н. В.Златанова, доц.д-р В. Янарлиев, с.68-92, Българската асоциация по криминология, 2017
 • Преподаването на материята за правата на човека - реалност и перспективи., Нов български университет. Научна конференцияа "25 години Департамент "Право" Нов български университет" - http://ebox.nbu.bg/dp25/, 2016
 • Основен доклад на тема: "Проблемни области на българското законодателство и практика в светлината на чл. 6 от ЕКПЧ в неговите наказателни аспекти", Научна конференция с международно участие, организирана от Бургаския свободен университет "Хорзонти в развитието на човешките ресурси и знанието", в рамките на която самостоятелна на тема: "Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право. Практиката на ЕСПЧ", 2015
 • Проблемни области на българското законодателство и практика в светлината на чл. 6 от ЕКПЧ в неговите наказателни аспекти. В:Юридически сборник на БСУ, ЦЮН, том ХХІІ, 2015, с.7-34, Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право. Практиката на ЕСПЧ.(конференция с международно участие), 2015
 • За правото на висше образование и пределите на ограничаването му от страна на държавата в светлината на решението на Европейския съд по правата на човека по делото Tarantino v. Italy. В: Знанието - традиции, иновации, перспективи, т.ІІ, с.47-52. Доклад на научна конференция с международно участие., Бургаски свободен университет, 2013
 • Насоки на реформата в превенцията на правонарушенията ан малолетни и непълнолетни. В:Превантивната политика и съвременната престъпност (материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология), С.,2012, научен редактор Ю-Бояджиева, с.130-141, Българската асоциация по криминология, 2012
 • Не/съответствието на процедурата по настаняване във възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати с Европейската конвенция за правата на човека - доклад, изнесен на Научната конференция на БСУ, проведена на 8 април 2011 ., В:Юридически сборник, том ХVІІІ, изд. на БСУ, с.166-176, 2011
 • За същността на т.н."пилотни решения" на Европейския съд по правата на човека - доклад на Научната конференция на БСУ "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", проведена на 24-25 юни 2011 г., Бургаски свободен университет, 2011
 • Дефицитът на научни изследвания и отражението му върху правоприлагането и наказателната политика /резултати от криминологично изследване на оценката на законодателните промени на ЗБППМН от 2004 г.В: Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза.", Бургаски свободен университет, том трети, Бургас, с.379-390., 2010

 

Научно-изследователски проекти
 • Project on "Enhancing the capacity of lawyers to comply with the admissibility criteria in applications submitted to the European Court of Human Rights", международен, Съвет на Европа, финансиран от Human Rights Tr ust Fu nd (HRTF)
 • Проект "Дискусионен клуб по права на човека", национален, финансиран от Фондация "Америка за България" (AFB)
 • „Укрепване на защитата на правата на човека в България, национален, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
 • “GENDER VIOLENCE: PROTOCOLS FOR THE PROTECTION OF VICTIMS AND EFFECTIVENESS OF PROTECTION ORDERS” (project proposal JUST/2011-2012/DAP/AG/3531)., международен, Европейска комисия

 

Цитирания
 • Ковачева, Галина. Стигматизация и криминална кариера. 159 с. - на с.9, 17, 18, 19, 45; в библиографията - под № 24, 2018
 • Димитрова-Симеонова, С.. Проблеми на системата на наказанията, цит. на с. 36., 2018
 • Иванова, Мила. Отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани в наказателния процес и механизмите за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.Бургас, цит. на с. 162, 2018
 • Велев, О.. Мястото на пробацията сред наказателните санкции.(съпоставително изследвоне по българското и френското наказателно право). С., цит. на с. 799, 2016
 • Шопова, П., Св. Антонов. Работа на институциите в Русенски регион с жените-правонарушители. Русе, изд. РУ "А.Кънчев", , 2015
 • Петя Шопова. Приложна криминология, 2015
 • Шопова, Петя. Основи на приложната криминология, 279 с,цит. на с.89, в библиографията – под № 15 , 2015
 • Шопова, Петя, Антонов, Светлин. Работа на институциите в Русенски регион с жените-правонарушители, 191 с., цит.на с. 5, в библиографията – под № 3, 2015
 • Ивайло Цонков. Теория и практика на съдебното производство по наказателни дела. Състезателността в светлината на Европейската конвенция за павата на човека , 2014
 • Габриела Белова-Ганева. Актуални тенденции в защитата на правата на човека, 2013
 • Галина Ковачема. Превенция на престъпността на непълнолетните в България, 2013
 • Шопова, П., Св. Антонов, Г. Киричков. . Женската престъпност в Русенски регион (тенденции, фактори, прогнози) , 2013
 • Галина Ковачева. Дисертация на тема: "Превенция на престъпността на непълнолетните, 2012
 • Станков, Боян. Криминология. Теоретични основи. Варна, 9, цит. на с. 466, в библиограията – под № 118, 2012
 • Станков, Боян. Криминология. Видове престъпност., Варна, цит. на с. 252, в библиогр. – под № 109. , 2011