Монографии
 • Релационен маркетинг- концепции и практики, 252 с., 2018
 • Маркетинг на взаимовръзките- концептуална основа и практика, 2008
 • Маркетингови изследвания в туризма, трето допълнено издание (нови 96 станд.стр.) , 2005
 • Социология на туризма или социологията в помощ на туристическия маркетинг (номинирана от БАМ за най-добра книга на 2004 г.), 2003
 • Маркетингови изследвания в туризма , 1998

 

Студии
 • Mаркетинг на взаимовръзките във фирма за битови услуги- анализ на прилагането му и възможности за подобряване на модела, Годишник на БСУ, 2021 г., 2021
 • Приложение на маркетинга на взаимовръзките в търговските вериги в България: сравнителен анализ на две вериги- Годишник на университета, Годишник на Бургаски вободен Университет, т. XXXII, c. 12-43, 2015
 • Маркетинг на взаимовръзките- съвременен подход за изграждане на лоялност към марката, Годишник на БСУ, 2014, т. XXX, с. 9-41, 2014
 • Надхвърляне на очакванията на клиента при услуга: възможност или необходимост за постигане на лоялност , Годишник на БСУ, т.XXIII, с. 8-30 , 2010
 • Achieving loyalty through relationship marketing in tourism and services: theory and practice, Yearbook, University of Nish, Serbia, pp.227-245, 2003
 • Система за проучване на потребностите от обучение на кадрите от общински и областни администрации, съавтори Е., Къндева Е. и Л. Георгиев, Бургаски Свободен Университет, НБУ, 50 стр., 2001
 • Управление на човешкия ресурс на туристическата фирма , Институт по туризъм-Бургас , 1995

 

Статии
 • Integrated policy formulation process in local governments: A case study in Mid-Western Uganda, Journal of Government and Accountability studies, Vol.1, pp. 83-101, 2021
 • Усъвършенсване на пруктовото портфолио на фирма за услуги- на примера на хотелски обект, Годишник на БСУ, 2020 г. , 2020
 • Тhe Higher Business Education: nternational trends and employers' expectations towards graduates' skills, под печат, Научно-методический журнал Костанайского педагогического института, Костанай , 2019
 • Поведение на българските пътешественици при избор на дестинация и средство за подслон , Годишник на БСУ, 2019, 2019
 • Innovations activeness in the SMEs sector in Bulgaria and Spain:empirical study, индексирано в няколко бази данни, World Science, Nr.12(40), Vol. 2, pp. 23-32, 2018
 • Shopping Experience in Retailing: the case of 2 Retailers in Bulgaria (Index Copernicus, Mendeley, Scribd, ProQuest, Google Scolar, Impact factor 5.60), International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Field, Vol.4, issue 12, pp. 176-185, 2018
 • The impact of Leisure Attributes of Destination Product on Tourists' Feelings, сп. Science Review, sept. 8 (15), pp. 35-41, 2018
 • Маркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики, сп.Бизнес посоки, БСУ,бр. 2, с.11-20, 2018
 • Brand Diagnostic:An Instrumental Framework for Applied Research (списанието е индексирано в няколко межд. бази данни), Multidisciplinary Scientific Journal "Web of Scholar", 2(20), Vol.3, February, pp. 13-18, 2018
 • Marketing Innovations in SMEs in Bulgaria and Iceland: Empirical Study on Current Situation (списанието е индексирано в няколко межд. бази данни), International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(13), pp.157-164, 2018
 • Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите в индустрията за гостоприемство, сп. Бизнес посоки, бр.1, c. 3-12, 2016
 • Tourist Perceptions of Destination Experience as a Basis for Experiential Marketing, Tourism Spectrum Journal, Vol.2, issue 2, september, 2016
 • Marketing Urban Destinations through festivals , Revista de tourism, Nr. 21, pp. 43-49, 2016
 • Състояние и проблеми на туристическите рекламни продукти представени на Tour Film Fest- В.Търново, 2015, онлайн списание , www.Thexperts.bg, 2015
 • Interactive Online Marketing of the Hotels in Bulgaria: An Empirical Study, Indian Journal of New Dimensions, Vol.5, Issue 1,pp. 1-9, 2015
 • Методика за маркетингови изследвания в сферата на високите технологии , сп. Компютърни науки и комуникации, 2014
 • The Perception of Tourism Product Quality and Tourist Satisfaction:the Case of Polish Tourists Visiting Bulgaria, European Journal of Tourism Research, Vol. VIII, pp. 99-114, 2014
 • Фестивалът "Включи града" в Бургас- нагласи, удовлетвореност на участници и зрители и насоки за бъдещи издания, Годишник на БСУ, с. 25-37, 2013
 • Преосмисляне на маркетинга в контекста на новите пазарни реалности, с. 11-25, Маркетингови метаморфози и маркетингови предизвикателства в дигиталната ера, Юбилеен сборник на катедра Маркетинг, БСУ,Б., 2013
 • Брандинг на град чрез фестивални събития и изследване на нагласите към фестивала "Включи града" в Бургас- методически и приложни аспекти , Годишник на БСУ, 2012, с.8-22, 2012
 • Франчайзингът в глобален контекст и състояние и перспективи на франчайзинга в хотелиерството в България, 2012, бр.3, c. 37-48 , сп. Известия, ИУ, Варна,бр. 3, 2012
 • Kонкурентна среда на пазара за хотелски услуги в България- състояние и специфика, БСУ, сп. Бизнес посоки, бр.2, c.8-29, 2012
 • Нива на лоялност към туристическата дестинация и фактори за повишаването й, сп. Бизнес посоки, БСУ, бр.1, с.3-14, 2012
 • Изграждане на имидж на България като туристическа дестинация чрез филми-Защо не?, онлайн списание http://thexperts.bg/Tourism/izgrajdane-na-imige-na-touristicheska-destinacia, www.thexperts.bg, 2011
 • Брендинг на туристическата дестинация чрез събития, Нов Български Университет, сборник "Туризъм", с. 131-145, 2011
 • Имиджът на България на международния туристически пазар: а сега накъде?, сп. Туризъм и отдих бр. 3, есен-зима, 2011
 • Tourist Loyalty and Destination Brand Image Perception: The Case of Sunny Beach Resort , European Journal of Tourism Research, vol. 4, issue 2, pp. 191-209, 2011
 • Безопасност и сигурност в туризма: резултати от проучване мнението на експерти от туристическия сектор, съавтори Мария Желева и Янислав Желев, сп. ХоРеМАг, бр.2, 2010
 • Предизвикателства пред маркетинга на фирмите в условия на засилена глобална конкуренция, Издат. "Стопанство", сп. Икономич.алтернативи,бр.2, s. 29-39, 2010
 • Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в индустрията за гостоприемство Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в индустрията за гостоприемство, Межд. спис. Management and Sustainable Development, бр.3-4., стр. 370-374, 2010
 • Брандът на услуга: утвърждаване чрез емоции на потребителя, ИУ, Варна, сп. Известия, бр. 2, с. 70-81, 2009
 • Масова индивидуализация на услугата: основа за успешен маркетинг на взаимовръзките в сферата на услугите и туризма , БСУ, сп. Бизнес посоки, бр. 2, с. 14-21, 2009
 • Брандинг и ре-брандинг на услуга в контекста на маркетинга на взаимовръзките, Бургаски Своб. Университет,Годишник, с. 151-160, 2008
 • Маркетинг на взаимовръзките: възможността за по- диалогичен маркетинг , Бургаски Свободен Университет, Годишник 2007, с. 9-16, 2007
 • Проблемът с кадрите в туристическия отрасъл по Южното Черноморие", спис. Туристически пазар, бр. 2, с.14-16, 2007
 • Маркетингови алианси в туризма, сп. Бизнес посоки, бр. 3, стр. 3-9 , 2006
 • Стратегич. междуфирмени алианси- същност и перспективи, Банки, инвестиции, пари, бр. 7, с.48-52 , 2006
 • Етапи при изследв. и промяна на фирмената култура във фирми с маркетинг на взаимовръзките, сп.Бизнес посоки, БСУ, бр.1, с. 39-43, 2005
 • The Loyal Tourist as an important partner for Destination Development and Marketing http://ertr.tamu.edu/conferenceabstracts.cfm?abctr, ATLAS Intern. conference, Naples , 2005
 • Брандинг чрез Интернет-стратегии и етапи при изграждане и поддържане на силна марка, Маркетинг Мениджмънт, УНСС, бр.2, с. 23-26, 2004
 • Маркетингови решения за глобалния век в сферата на услугите , Банки, инвестиции, пари, бр. 7, с. 24-30, 2004
 • Oнлайн маркетинг в българската хотелска и туристическа индустрия в България, сп. Туристически пазар, ноември, с.20-22, 2004
 • Лоялност към туристич. дестинация-теоретични и приложни аспекти , сп. Известия, ИУ Варна, бр.3, с. 26-35, 2003
 • Web- маркетингът- нeobходим инструмент в маркетинговите комун. на фирмите в глобализ. се пазари , спис. Алтернaтиви , Прил. "Икономика",с. 40-49 , 2003
 • Gender aspects of Westerneuropean tourists’ motivation and attitudes towards alternative kinds of tourism in Bulgaria., Gender/Tourism/ Fun(?), Cognizant Communications, New York, pp. 63-71, 2002
 • Тенденцията на глобален индивидуализъм и отражението й върху постмодерния маркетинг, сп. Алтернативи, бр.1-2, с. 30-32, 2001
 • Ролята на качествените изследвания за проучване международнита пазари на фирмата, , Годишник на БСУ, 2000, с. 9-17, 2001
 • Маркетингова практика в испанската и българска хотелски индустрии, Годишник на БСУ, 1999, с. 543-555, 1999
 • Маркетинг на взаимоотношенията- новата перспектива на фирмите, сп. Алтернативи, ноември, бр. 23-24, с.14-17, 1999
 • Интернет- заплаха за туристическите агенции, сп.Туристич. пазар, бр.2, 1999
 • Маркетингът в постмодерното обшество: дискусионни въпроси, сп. Икономика, бр.1, с. 22-24, 1999
 • Развитие на кадрите в българската и британската хотелски индустрии, сп. Икономика, февруари, 1999, s. 17-20 , 1999
 • Франчайзингът- нова форма на интеграция и дистрибуция в хотелската индустрия, Годишник на БСУ, с.65-76, 1998
 • Интернет- ефективен инструмент за директен маркетинг, сп. Икономика, бр. 4, с. 20-22, 1998
 • Anastassova, L. and Purcell, K. 1995. Human resource management in the Bulgarian hotel industry: from command to empowerment’, , International Journal of Hospitality Management, Vol. 14, no. 2, pp.171-185., 1995

 

Доклади
 • Новите реалности в маркетинга в периода на пандемия , Сборник на Юбилейна конференция- Икономически университет-Варна, 2022
 • Re-defining the marketing challenges in a changing world, Eurasian Conference on Business, Management, Social and Economical Advancements, 2021
 • Онлайн видимост на КСО на хотелите в България: сравнително изследване на състоянието й през 2021 спрямо 2014 година, Сборник на Муждун.научна конференция "Съвременни управленски практики XI", 2021, 2021
 • Обърнат маркетинг- същност и приложение в практиката на бизнес организациите, Межд. научна конференция на БСУ, юни 2020 г., 2020
 • Регионални стратегически алианси в туризма- маркетингово партнъорство с бъдеще, Межд. научна конференция "Управленски практики", БСУ, 2019
 • Релационен маркетинг и възможни измервания на ефекта-изнесен доклад, няма публикация на форума, Симпозиум на Бълг. Асоциация по Маркетинг, април , 2018
 • Leisure attributes of destination product: importance and impact on the tourists' feelings https://tourismandleisurestudies.com/about/themes , без ISBN-още не е публикуван сборникът, Tourism and Leisure Studies Conference, Lanzarote, 17-19 may, 2018
 • Marketing innovations in the SMEs in Bulgaria and Iceland: empirical study on current situation, IVth international ICGSM, MARA University and BFU, may, 2017
 • Destination experience perception by tourists and preliminary destination image: expectations: empirical study, no ISBN, online publication http://atmcconferences.com/2017/PROCEEDING%20BOOK%207%20ATMC_CASABLANCA.compressed.pdf, 7th Advances in Tourism Marketing Conference, Casablanka, Morocco, Proceeding book, pp. 40-49, 2017
 • Клиентско преживяване с бранда- ключови фактори за успешно проектиране и прилагане на концепцията в услугите , Научна конф. "Управленска наука, икономика и бизнес практики, БСУ, c. 377-389, 2016
 • Международни тенденции във висшето образование и очаквания на работодателите, Юбилейна международна научна конференция конференция, 20-21 септ., БСУ, c. 235-247, 2016
 • Online Reporting of Corporate Social Responsibility of the Hotels in Bulgaria: Current situation and Marketing Implications, 2nd Dubrovnik International conference (DIEM)- Chroatia, pp. 87-99, 2015
 • Съвременни маркетингови подходи и изследователски методи в маркетинга, Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, c. 62-72, 2015
 • Методика за маркетингови проучвания в сферата на високите технологии- в съавторство , Научна конференция "Иновациоони технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", ноември 2014 г., c. 69-85, 2014
 • Отново за висшето образование и пазара на труда: Емпирично изследване на мнението на работодателите в България- няма взет ISBN, Конференция на БСУ "Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда", 2014
 • Корпоративна социална отговорност на хотелите в България: е ли тя инструмент за Интернет маркетинга им? , Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VIII", БСУ, 6-8 юни, c. 117-126, 2014
 • Bulgaria as a tourism destination: the product quality perception of the resort hotels, Бургаски Свободен Университет, Научна конференция, с. 317-324, 2013
 • Маркетингово знание и иновационнният процес, Научна конференция с межд.участие, БСУ, Сборник, c. 311-326, 2011
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма - тенденции и проблеми, няма ISBN, съавт.гл.ас.д-р М.Желева, гл.ас.Я.Желев, Научна конференция, ПУ, кат."Туризъм", с. 225-232, 2009
 • Опитът на клиентите с бранда- основен двигател на лоялността им, Икономически Университет-Варна, научна конференция, s. 80-90, 2008
 • От маркетингова компетентност към маркетингова отчетност на фирмата в икономика на знанието, БСУ- научна конференция с международно участие, юни 2008 г. , c. 175-186, 2008
 • Marketing impact of Bulgarian heritage destinations websites: evaluation survey analysis, http://www.brighton.ac.uk/ssm/research/symposia/2008/2008papers.php , ATLAS annual conference "Paradoxes in Tourism, Culture and Heritage", Brighton- UK, july, 2008
 • Marketing heritage destinations in less developed countres: problems and challenges, няма ISBN (on CD-ROM), Utara University, Malaysia, 2nd Intern. conference on Tourism, Putrajaya, Malaisia , 2007
 • Маркетинг на взаимовръзките: възвръщане на инвестициите в лоялнoст, Юбилейна конференция по маркетинг- ИУ, Варна, 2007, c. 265-275, 2007
 • Маркетинг на регион: специфика и приложение, Научно-практ. конфер. "Управленски практики V", БСУ, c. 129-144, 2007
 • Концептуална рамка за въвежд. на система ма за управл. на взаим. с клиенти", БСУ, межд. конф. на БСУ, юни 2006, c. 126-135, 2006
 • Web marketing of the Bulgarian destinations: problems and perspectives, no ISBN http://www.eurochrie.org/conferences/ , Internation. confer. of EuroCHRIE - Thessaloniki, Greece, 2006
 • Управл. на взаимовръзките с ключови клиенти , БСУ, межд. конф. "Управл. практики IV", c.12-20, 2006
 • Брендинг на туристич. дестинация: състояние и проблеми на брендинга на българските дестинации, Tуристическата наука и предизвикатествата на 21 век, ИУ-Варна,, Юбилейна конференция на катедра „Туризъм”, ИУ-Варна, с.175-186, 2005
 • Маркетингови стратегии за задържане на клиентите, БСУ, Научна конфер. "Управленски практики" III, s. 136-147 , 2005
 • Висшето образование по туризъм в България- проблеми и перспективи, няма взет ISBN http://www.bam.bg/nessebar2005/Anastassova.pdf, межд.конф.. на Интернеш.Юнивърсити-Несебър, 2005
 • Професията "учен" в България: социолог. поглед върху факт. за развитие, с. 124, София, Межд. конф. "Researchers in Europe", , 2005
 • Маркетинг на взаимовръзките в България-химера или реалност, БСУ, межд. конференция,ЦИУН, с. стр.146-155 , 2004
 • Mаркетинг чрез база данни- ефект.инструмент за маркетинг на взаимовръзките в туризма и услугите, няма ISBN, УНСС-межд.конф. Равда, септ. 2004, с. 154-161, 2004
 • Възможности за подобр. на връзката между туристич.практика и образов. по туризъм, Межд.конф.по туриз, Шератон-Со, 2004
 • Онлайн маркетгинг на хотелския и туристически продукт- възможности и проблеми , Межд.конфер."Marketing in the Era of Globalization", Сборник на БСУ, c.193-204, 2003
 • Имидж на туристическата дестинация- теоретични и приложни аспекти, СУ "Св.Св.Кл. Охридски"-ноември, ц. 13-22 , 2002
 • Задава ли се ерата на I-туриста (или влияние на Интернет върху турист.търсене?, межд.конф. Intern.Univers.-Sofia, Сборник доклади, с. 76-80, 2002
 • Концептуален модел за изследване на потребителските очаквания, Юбилейна конференция на БСУ "Университетът през трето хилядолетие", с.132-142, 2001
 • Marketing hotels in Spain and Bulgaria:comparative survey research, abstracts, p. 136-137, Държ.търговско-икон. у-т -Киев, Украйна , 2000
 • Новите задачи на маркетинга на прага на XXI век, Иконом. универс. -Варна, 2000
 • Managing Employees in the Bulgarian Hospitality Industry , IIRA 4th European Regional Congress Helsinki, Finland 24-26 august, p. 69-71 , 1994

 

Учебници и помагала
 • Маркетинг, Въведение в маркетинга, 2021
 • Маркетинг (Основи на маркетинга)- електронно издание в АМАЗОН , 296 стр. рецензенти проф. Б.Дуранкев и проф. В.Благоев, 2019
 • Уеб-маркетинг на взаимовръзките, уч. помагало в Мoodle, 2016
 • Маркетинг в туризма- уч. помагало в eлектр. платформа Moodle, 2014
 • Маркетингови изследвания в туризма , 2013
 • Маркетинг на туристически продукт: комуникационна политика в туризма и услугите, 2010
 • Маркетинг и логистика на туристическия пазар - електронно помагало за дистационно обучение в магистърска степен , 70 стр. , 2007
 • Основи на гостоприемството (хотелиерство, ресторантъорство, екскурзоводство), в съавторство, 2006
 • Сборник тестове по "Основи на гостоприемството", в съавторство, 2006
 • Маркетинговъе исследования в туризме, учебник, съавтор Александър Дурович, по този учебник учат в университети Беларус, Украйна и Литва, 2002
 • Маркетингови комуникации в туризма и услугите, 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Подсилване сътрудничеството между БСУ и Университет Рейкявик за общ изследователски проект "Университет-Бизнес", международен, EEA Grants/ Финансов механ.на Европ.Икон.пространство
 • проект Еразмус Мундус, международен, Бургаски Свободен Университет
 • Tourism Paths of the Black Sea Region BSB Tour (обучител по Маркетинг в туризма на кадри от Турция, Молдова, Беларус и Украйна), международен, Областна Управа- Бургас
 • гост-лектор по линия на межд.програма Еразъм- Политехника на Бежа, Португалия, международен проект,
 • Гост-лектор по линия на програма Еразъм- Университет на Барцелона, Икономически факултет, международен,
 • Разработване на стратегия за бранд България и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт", практико-приложен, по линия ОП"Регионално развитие"- Минист. на РР
 • Магията на древността и красотата на природата от Бург. залив до Странджа, ОП "Регионалнмо развитие 3.2.", проект на Община Бургас
 • Изследване на нагласите и мнението на бургаските граждани относно Фестивала "Включи града" -част от проекта на Общината "Завръщане в Бургас-минало, настояще и бъдеще"", спечелен конкурс за изследване в рамките на проект по ОП "Регионално развитие", Община Бургас, по линия на проекта
 • Секторен анализ на конкурентната среда в сектор Туризъм, практико-приложно изследване, КЗК
 • Подкрепа за ефектив. национ. маркетинг на туризма и подобряване на информац. обслужване на сектора, Национален научен или образователен, Операт. програма "Регионално развитие 2007-2013", МИЕТ (Министерство на икон.,енергетика и туp.
 • Обучение по сигурност и безопасност в туризма, Европейска програма "Леонардо Да Винчи", ЕС- Програма "Леонардо Да Винчи"
 • Изследване на удовл. на авиолиниите от обсл. на летища Бургас и Варна , практико-приложно изследване, Фрапорт АД (концесионер)
 • Изследване на удовлетв. на пасажерите от обслужв. на летища Бургас и Варна , практико-приложно изследване, Фрапорт АД
 • Удовлетвореност на туроператорите от качеството на обслужв. на летища Бургас и Варна- сезон '2008, практико- приложно (маркетингово проучване), ФРАПОРТ АД- Германия
 • Изследване на удовлетвор. на авиолиниите от обслужването на летища Бургас и Варна- сезон '2008, практико-приложно (маркетингово) изследване, Фрапорт АД- Германия
 • Удовлетвореност на пасажерите от качеството на обслужване на летища Варна и Бургас-сезон 2008, практико-приложно (маркетингово изследване), Фрапорт АД- Германия (концесионер)
 • Маркетинг на взаимовръзките: специфика на приложение в бълг фирми , научно-приложно изследване , собствено изследване за хабилитационен труд
 • Удовлетвореност на туроператорите от качество на обслужв. на летища Бургас и Варна- сезон 2007, маркетингово проучване: практико-приложно, ФРАПОРТ АД- Германия, концесионер
 • Качество на обслужването на летища Бургас и Варна- удовлетвореност на пасажерите (сезон 2007), маркетингово изследване, FRAPORT- концесионер на летища Бургас и Варна
 • Изследване на удовлетвореността на авиолиниите от качество на обслужването на летищa Бургас и Варна, маркетингово изследване , ФРАПОРТ АД-Германия, концесионер
 • Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установ. нуждите от проф. обучение в МСП, научно- приложен, МИн. на образован.-Фонд "Научни изследвания"
 • Изследване на потребностите от квалифиц. човешки ресурс в турист. индустрия в Бургаски регион, Национален друг, Областна администрация- Бургас
 • Изследване на пазара на труда- Разработване на система за професионално ориентиране на студентите от БСУ, приложен , БСУ
 • Проект REKS по 6та рамкова- координатор СУ София: Researchers in Europe ( " Учените в Обединена Европа"), научно-приложен, Европейски съюз - Инициатива"Учените в Европа
 • Разработване на Програма за развитие на туризма в Община Созопол, Национален друг, Община Созопол
 • Разр. на методика за национ.изпит отн. проф.знания по туризъм и хотелиерство, Национален научен или образователен, Проект фин. от БАТА и БХА
 • Изследване на възможн. за развитие на нау4ните кадри в България-подизпълнител, емпирично изследване, Проект REKS финансиран от ЕС
 • Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Бургас, научно-приложен, Община Бургас
 • Маркетинг на взаимовръзките в България, научно-приложен, собствено финансиране
 • Лоялност към туристическата дестинация- практико-приложни аспекти, научно- приложен, собствено финансиране
 • Участие с лекции в Бежа- Португалия по линия на Сократес/Еразмус, академичен обмен, ERASMUS
 • Участие в международен проект " Strenghtening regional capacity", научно- приложен, Now How Fund на брит. правител
 • Нагласи на българските фирми към маркетинг по Интернет и електронната търговия, научно- практ.разр., собствено финансиране
 • Маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Приморско, Международен друг, British Council, Know How Fund на брит. прав.
 • Establishment of Network for Municipal and Regional Administration Staff Training, Международен научен или образователен, Проект на БСУ по TEMPUS II_SEP 14077-99 BG
 • Стратегия за развитие на туризма в Бургаски регион, научно- практ. разра, АРБР- Бургас
 • Подобряване на маркетинг управлението на МСП чрез разработване на маркетингова стратегия , Международен друг, фирми "СТАРКС ООД", Phare Programe BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS-081
 • Marketing practices in the Spanish and Bulgarian hotel industries’ , Международен научен или образователен, European Commission, Research Fellowship - ACE Phare, Nr. P97-8670-F
 • Human Resource Development in the UK and Bulgarian hotel industries, Международен научен или образователен, Research Support Scheme (RSS)- Prague
 • Individual Mobility Grant- Roehampton Institute, London, Международен научен или образователен, Tempus Phare- Brussels, TEMPUS PHARE, Contract Nr. IMG-94-BG-2019
 • Management styles and management competencies in the British hospitality industry and the Bulgarian tourism companies, Go West Research Fellowship, Международен научен или образователен, Еuropean Commission, Brussels, Ref. Nr. ERB3519PL927164
 • Bulgarian Academic Link Project (BALP), Международен научен или образователен, British Council, Now How Fund of the British Government

 

Цитирания
 • Ronison Oliveira da SilvaRonison Oliveira da SilvaDaniel Nascimento-E-SilvaDaniel Nascimento-E-Silva. A PR?TICA DO GREENWASHING NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA, 2023
 • Slavkovic,M., Ognjanovic, J. and Budarcic,M. . Sustainability of Human Capital Efficiency in the Hotel Industry: Panel Data Evidence, 2023
 • Alba, C.D. et al. . 2023, ‘Should I Go or Should I Stay?’’ Why Do Romanians Choose the Bulgarian Seaside for Their Summer Holiday?, 2023
 • Oliveira Da Silva, R. and Silva, D.N. . A PR?TICA DO GREENWASHING NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL E DA, 2023
 • Tsaousoglou, K. , Koutoulas, D. and T.Stavrinoudis. Personality and commitment as predictors of turnover intentions among Greek employees in the lodging industry, 2022
 • Kleopatra Tsaousoglou, Dimitris Koutoulas, Theodoros Stavrinoudis . Personality and commitment as predictors of turnover intentions among Greek employees in the lodging industry , 2022
 • K.Lorincz, Ildiko Ernszt, Janos Csapo. Festivals and Sustainability in Hungary - the study and presentation of the aspects of sustainability in selected Hungarian festivals , 2022
 • Fortes,G.P. and Teixteira, R.. REDES SOCIAIS DOS EMPREENDEDORES PARA A INOVA??O: Estudo de casos m?ltiplos em micro e pequenas empresas, 2022
 • Puska,A. et al . An assessment of improving the sustainable agro-touristic offer in an emerging country using the integrative approach based on fuzzy logic, 2022
 • Theodoros Stavrinoudis, Christos Kakarougkas. HOTEL FRONT LINE EMPLOYEES’ PERCEPTIONS ON LEADERSHIP AND WORKPLACE MOTIVATION IN TIMES OF CRISIS , 2022
 • Lorincz, K. Ernszt, I. & Csapo, J. Festivals and Sustainability in Hungary- the study and presentation of the aspevts of sustainability in selected Hungarian festivals , 2022
 • 3. Abali, T. P., & Echeonwu, C. . Gender perception on the impact of vocational-technical education on the socio-economic development of Urbanizing Port Harcourt Metropolis, https://doi.org/10.35912/jshe.v2i3.870 , 2022
 • Mehmet, I.C. and Serdar, Y.O.,. S?RD?R?LEB?L?R PAZARLAMA YAKLA?IMIYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULU?UN BOYUTLARI,, 2022
 • Kartal Do?ukan ??k?Saliha Yurduseven. Co?rafi ??aretli ?r?nlerin Destinasyon Tan?t?m?ndaki Yeri: Hayrabolu Tatl?s? ?rne?i Uluslararas?, 2021
 • Aigul Sergeyeva Miroslava Omirzakova, Gulsezim Zhakuda, Khamit Telekeshov. Territorial image and branding as tools for developing Western Kazakhstan as a tourist destination, 2021
 • Tsaousoglou Kleopatra. Using psychometrics in human resource management in tourist accommodation: employees' predisposition for organizational turnover, 2021
 • Godson Kwame Amegayibor. Training and development methods and organizational performance: A case of the local government organization in Central Region, Ghana, 2021
 • Ozlem Koroglu and Abidin Can Aktas. Turist Rehberlerinin Yorumlay?c? Rol?n?n Turist Destinasyon Sadakati ?zerine Etkisi: ?anakkale Sava?lar? Gelibolu Tarihi Alan Ba?kanl??? ?rne?i, 2021
 • Kostadinovic, I. and S. Stankovic. ЗАДОВОЉСТВО И ЛОЈАЛНОСТ КАО ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА, april , 2021
 • 8. Sergeyeva, A. , Omirzakova, M., Zhakuda, G. & Telekeshov, K. . Territorial image and branding as tools for developing Western Kazakhstan as a tourist destination, 2021
 • Pamela S. Mhlongo,P.S. & Ezeuduji . , 2021
 • Mhlongo, P.S. & Ezeuduji, I. . Tourists' Perspectives on Brand Image and Brand Loyalty of KwaZulu-Natal , 2021
 • Amer, M. and Azza Elsayed Rezk Abd El Maqsoud, . The Manifestations of the Mediterranean Diet in Egyptian Intangible Cultural Heritage, 2021
 • Do?ukan, K. ??k? & Yurduseven ,S. . Co?rafi ??aretli ?r?nlerin Destinasyon Tan?t?m?ndaki Yeri: Hayrabolu Tatl?s? ?rne?i, 2021
 • Mkumbo,P.J.Ukpabi,/d.C. and H. Karjaluoto. Adapting and Validating Scale of Customer Engagement in Online Travel Communities, 2020
 • MEHD?YEVA A.. PROFILE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HOTEL BUSINESSES: A RESEARCH ON HOTELS IN KAYSERI AND NEVSEHIR, 2020
 • Marian SiminicaMirela SichigeaAdriana Craitar,. The Impact of Non-financial Reporting on Stock Price: A Case Study of Romanian and Bulgarian Listed Companies, 2020
 • Akmese, H., Ilgaz, A. & K. Coskun. Otel Isletmelerinde Insan Kayanaklari Yonetiminin Bir Profili: Kayseri Ve Nevsehir"e Bulunan Otellere Yonelik Bir , 2020
 • Stella M.Stella M.E.Deepadr and. S. Kuppusamy. Performance Appraisal System in Textile Industry with Special Reference to Tirupur: an exploratory study , 2020
 • Siminica M., Sichigea, M. and Craitar, A. . The Impact of Non-financial Reporting on Stock Price: A Case Study of Romanian and Bulgarian Listed, 2020
 • Mkumbo,P., Ukpabi,D. & Karjaluoto, H. . Adapting and Validating Scale of Customer Engagement in Online Travel Communities, 2020
 • Novakovic,J.D. and Mandaric,M.. Do events contribute to the brand of Novi Sad? A milenials perspective, 2019
 • Stoyanova,M.. Managing the recognition of Bulgaria as a Spa and Wellnes Destination, 2019
 • AlBattat,A.. Human Resource Management Practices on Food and BeveragePerformance: A Conceptual Framework for the Jordan Hotel Industry, 2019
 • Ikechukwu Onyekwere Ezeuduji, Pamela S. Mhlongo. Tourists’ Loyalty towards a Tourism Destination: The Case of KwaZulu-Natal in South Africa, 2019
 • Yan Zhu. Comparing Service Qualities/Gaps between Hospitality Industry and Timeshare Industry,, 2019
 • ?ur?ica Joji? Novakovi?1, Marija Mandari?. Do events contribute to the brand of Novi Sad? A millennials` perspective, 2019
 • Nimer Mousa, A. & Khalifeh, A. and Puad Mat Som,A. . A Review of Human Resource Management Practices in a Service Based Organization, , 2019
 • Viljoen, A., Kruger,M. & Sayman,M. . Satisfying Visitors' Needs: What to resort to, 2019
 • Bagri, S.C, Babu, . Human resource practices in hotels: A study from the tourist state of Uttrakhand, 2019
 • Караджова З. К., Капинова Е. . Профилактика терроризма в гостиничном бизнесе Болгарии: анализ ситуации и повышение качества подготовки студентов – будущих отельеров, c. 196-209. , 2019
 • J.Roberson and A.E, Nesamvuni . Service Quality of the Golden Hotel Industry Supply Chain, 2019
 • Ahmat AlBattat . Tourist Satisfaction towards Service Quality in Zoo Negara, Kuala Lumpur , 2019
 • Ikechukwu Ezeuduji . Tourists' Loyalty towards a Tourism Destination: The Case of KwaZulu-Natal in South Africa , 2019
 • Ikechukwu Ezeuduji . Tourists' perceptions of a destination brand Image: KwaZulu-Natal, South Africa , 2019
 • Jojic Novakovic, D., Mandaric, M. –. Do events contribute to the brand of Novi Sad? A millennials` perspective – , 2019
 • Rivanda Teixeir. Rivanda Teixeira, Gestao de pessoas em empresas turisticas de pequeno porte: o caso do setor hoteleiro , 2019
 • Abukhalifen, A.Nimer & Sorokina,N., . CFA Model and Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty: The Example of Four and Five Star Hotel Restaurants in Jordan, 2019
 • Ikechukwu Onyekwere Ezeuduji, Pamela S Mhlongo . Tourists’ perceptions of a destination brand Image: KwaZulu-Natal, South Africa, 2019
 • Joji?-Novakovi?, D. and Mandari?, M. . Do events contribute to the brand of Novi Sad?: A millennials' perspective, 2019
 • Onyekwere,I & Mhlongo, P.S. . Tourists' perceptions of a destination brand Image: KwaZulu-Natal, South Africa, 2019
 • Viljoen,A.H., Kruger, M. & Saayman M. Satisfying visitors’ needs: What to resort to, 2019
 • Анастасова, Л. и Кифик, Н.. РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ В ТУРИЗМА- МАРКЕТИНГОВО ПАРТНЪОРСТВО С БЪДЕЩЕ, 2019
 • Ni Luh Putu Agustini Karta, I Made Sukarsa & Agung Suryawan Wiranatha. Destination Management and Imaging Kintamani towards Sustainable Tourism, 2019
 • Ekrem TufanSezer Deniz?rem Ceylan Karag?z[...]Duygu Nedret T?ter. TO BE MACHO OR NOT TO BE THAT’S THE MATTER: BANKING AND TOURISM SECTORS, 2018
 • Димитрова,Пл.. Kaчеството на тур. продукт като фактор за развитие на туризма в К.С. Равда, 2018
 • Olli, D. . Challenges in formulating and implementing of strategic human resources management, 2018
 • Chris Brewster and Wolfgang Mayrhofer, Ellaine Farndale. Handbook of Research on Comparative Human Resources Management, ed. by Chris Brewster and Wolfgang Mayrhofer, Elaine Farndale, 2018
 • Savant,M. and B. Jogda . Online Corporate Social Responsibility Reporting of Leading Hotel Groups in India: A qualitative content analysis, issue 1&2, p. 8, 2018
 • Babasaheb, J. . Online corporate social responsibility reporting of leading hoel groups in India , 2018
 • Bashkin Rrahmani. Equality and Challenges in Employment Relationship based on Kosovo legal resources, 2018
 • Tannverdi, H.& Kahraman, O. . Istanbul'da Bulunan 5 yildizli Otel Isletmelerinde Personel Secme Yontemlerinin, 2018
 • Madhuri Sawant and Babasaheb Jogdand . . ONLINE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTINGS OF LEADING HOTEL GROUPS IN INDIA: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS , 2018
 • Piotr Niewiadomski . The globalization of the hotel industry and the variety of emerging capitalisms in Central and Eastern Europe September 18, 2013 Research Article, 2018
 • Turkay,O. et al. . Does Animation Services Really Matter?, 2018
 • Снежrна Кадиева. Ролята на допълнителните услуги в хотелиерството за повишаване удовлетвореността на клиентите, 2017
 • Снежина Кадиева. Ролята на допълнителните услуги в хотелиерството за повишаване удовлетвореността на клиентите, 2017
 • Steliana Vassileva. The Role of Social Media for Destination Branding, 2017
 • Giann Moscardo & Elise Chapman. Stories as Experience Design Tool, in:Design Science in Tourism-chapter in book "Design Science in Tourism: foundations of destination management. Tourism On the Verge". , 2017
 • A, Giraldi. Understanding the motivation of repeat visitors to Rome, 2017
 • Луизов,Л.. Маркетингови комуникации, монография, с.16, 2017
 • Атанас Луизов. Маркетингови комуникации и точки на контакт, 2017
 • Лалев,Л.. Маркетингова политика на фирмата, с. 98 , 2017
 • Лалев. Л.. Маркетингова политика на фирмата, с.114, 2017
 • IKetut Surya Diarta,. Bali Tourism Desatination Brand Development Strategy , 2017
 • Oguz Turkay, Abdulmenaf Korkutata and Ozer Yilmaz. Does animation services realy matter?, 2017
 • Diarta, I.S.. Bali Tourism:Destination Brand Development Strategy , 2017
 • Oguz T., . Korkutata, A.& Yilmaz, Does Animation services realy matter? , 2017
 • Лалев, Л.. Маркетингова политика на фирмата, , 2017
 • Лалев, Л. . Маркетингова политика на фирмата, 2017
 • Zoe, E. . The contemporary hospitality industry, , 2017
 • Ashton, A.S. . How human resources management best practice influence employee satisfaction and job retention in the Thai hotel industry, , 2017
 • Madera, J.M.. Strategic human resources management research in hospitality and tourism: A review of current literature and suggestions for the future, 2017
 • Ivanova,M. . Air transport – tourism nexus: A destination management perspective June 2017, 2017
 • Amer, M. . Marketing Planning as a Tool to Augment the Visitation of Heritage Sites and Museums, DOI: 10.21608/IJHMS.2019.119042 , 2017
 • Zlatina Karadjova. The Relation "Motivation- Competitivenes" Impactover Quality of Bulgarian Tourist Product, 2016
 • Kesimpulan Dan Saran, . BAB 5, 2016
 • Jessica Vieira de Souza Meira et.al . A relacao entre a Qualidade do Destino eos Fatores Pessoais: Um Estudo em Jericoacoare, 2016
 • Wen-Jung Chang, Jerome M. Katrichis,. A literature review of tourism management (1990–2013): a content analysis perspective, , 2016
 • Karadamar, A.A. & Taskin, C. . Destinasyon Markalamas?: Diyarbak?r Destinasyonu Icin Uluslararas? Hedef Pazar Analizi, , 2016
 • Jessica Vieira de Souza MEIRA, Melise de LimaPEREIRA, Pablo Flores LIMBERGER. A relacao entre a qualidade do destino e os fatores pessoais: um estudo em Jericoacoara (CE), , 2016
 • Wayan,Suardana. An examination of the relationship among motivation, satisfaction, trust and product loyalty- Chapter, 2016
 • Amit Kumar . Relationship between Organisational Culture and Hrm Practices: An Empirical Evidence from Indian Tourism Industry , 2016
 • Suardana WayanSuardana Wayan, 2016, . , 2016
 • Wayan, S. . AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP AMONG MOTIVATION, SATISFACTION, TRUST, AND PRODUCT , 2016
 • Mohinder Chand. HRM practices and innovation performance in hospitality industry: An exploratory study, 2015
 • Jelica J.Markovic, Dragoslav J.Palic, Minucser Meszaros & M.Petrovic. Measuring the Quality of Lakeside Tourist Destinations: Case Study of Lake Palic and Lake Srebrno (Serbia) , 2015
 • M. Johann and M. Constantinescu. Polish Tourists' Perceptions of Service Quality offered by Summer Resort Hotels in Romania, Bucharest, 2015 , , 2015
 • K. Derlukievicz and A. Tryfon, Bojarska, . Effective Knowledge Sharing in Multi- Generation Organization, http://www.mbd.ase.ro/journal/ICMBDJ_V1_2015.pdf#page=304 , 2015
 • M. Stastna, A.Vaishar and M. Rakozdiova, . Role of Tourism in the Development of peripheral country side. Case studies of Eastern Moravia and Romanian Banat, , 2015
 • Marinela Dripoli. Direct and indirect contribution of HRM practice to hotel company performance, 2015
 • Lin Xiaoting and T. Vajirakachorn, . QUALIFICTIONS REQUIRED FOR EMPLOYEES IN THE HOTEL INDUSTRY IN BANGKOK FROM HR MANAGERS' PERSOECTIVES: GETTING READY FOR THE AEC IN 2015 , 2015
 • Johann Maria et al. Polish tourists'perceptions of service quality offered by summer resort hotels in Romania, 2015
 • Mohamed Badry Kamel Basuny Amer . Developing Innovative Marketing Plan to Augment the Visitation of Egyptian World Heritage Sites: A Case Study on Saladin Citadel , 2015
 • Muhammad Ihsan, Saut Sagala, Alpian Pratama, Ayu Krishna. Tourist Brand Loyalty Based Consumer Typology: A Case Study of Hot Spring Resort in Cinapas , 2015
 • Abdullah-Al-Adamat . Impact of Information and Communication Technology on the Marketing Performance of Jordanian Hotels , 2015
 • Ivanov, St. and M.Ivanova. Affiliation to hotel chains: Hotels' perspective , 2015
 • Collection of papers, Brandenburg University of Technology. Developing Innovativew Marketing Plan to augment the Visitation of Egyptian World Heritage Sites, 2015
 • Suardana, W. . AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP AMONG MOTIVATION, SATISFACTION, TRUST, AND PRODUCT LOYALTY, 2015
 • Ihsan,M. ,Sagala, S., Prastama,A. & Krishna, A. . Tourist Brand Loyalty Based Consumer Typology: a case study of Hot Spring Resort in Cipanas, Garut District, West Java, 2015
 • Amer, M.B.K. . Developing Innovative Marketing Plan to Augment the Visitation of Egyptian World Heritage Sites, 2015
 • Badry Amer, M. . Developing Innovative Marketing Plan to Augment the Visitation of Egyptian World Heritage Sites: A Case Study on Saladin Citadel, , 2015
 • by Jessica MeiraPablo LimbergerEdar Anana . A Qualidade dos Servicos na Hotelaria: Um Estudo com Base nas Online Travel Reviews (OTRs) , 2015
 • Stastna, M. et al.. Role of tourism in the development of peripheral countryside. Case studies of Eastern Moravia and Romanian Banat, 2015
 • Stastna,M. et al. . Role of tourism in the development of peripheral countryside. Case studies of Eastern Moravia and Romanian Banat, july, 2015
 • Johann,M. et al. . Polish Tourists' Perceptions of Service Quality Offered by Summer Resort Hotels in Romania, 2015
 • Amer, M. 2015 . Developing Innovative Marketing Plan to Augment the Visitation of Egyptian World Heritage Site(s): a Case Study on Saladin Citadel, 2015
 • Shani, A. Uriely,N. Reichel, A., Ginsburg, L. . Emotional labour in the hospitality industry: The influence of contextuasl factors , 2014
 • Miskovic, I. . Stazovi studenta turizma o uticaju struzne prakse na izbor buduseg upravlenije karijerom, 2013, vol. 7, br. 1, str. 39-50; http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1452-94671301039M , 2014
 • Linnaeus Clinton de Zilva, . Psychological empowerment as a moderator of the effects on job attitudes and behaviours on service quality in the hotel industry : a Singapore context, march 2014, , 2014
 • Веселин Благоев. Новият маркетинг, е-маркетинг, m-маркетинг , 2014
 • Agostini K, Ni. , Sukarsa, I Made, Wayan, Ni, Suprapti, Ni and Wiranatha, A. . Destination Management and Imaging Kintamani towards Sustainable Tourism, , 2014
 • Valdivia, I. . El Empaderaniento del Trabahador como Estrategia Competitiva en el Sector Hotelero, Complejidad del Turismop en la frontera del conocimiento, , 2014
 • Corbin, A. and Ph. Alleyne, . Senior Managers’ Perceptions of Shared Leadership in the Hospitality Industry in a Small Island Developing State, 2014
 • .Smrekar, M. and Ruzzier,M. . Slovenian- based Brand Equity of Soca Valley, Vol.60, Nr. 5-6, 2014 , 2014
 • AbuKhalifeh et al.,. Human Resource Management Practices on Food and Beverage Performance a Conceptual Framework for the Jordan Hotel Industry J Tourism Hospit, an open access journal, 2013
 • Евгени Станимиров. CRM мениджмънт, 2013
 • Ева Цветанова. Предизвикателства пред териториалната комуникационна политика в периферните общини, 2013
 • Antonio Manuel Torres da Ponte. O CONTRIBUTO DOS MUSEUS DO NORTE DE PORTUGAL PARA UMA DINAMIZA??O DO TURISMO CULTURAL, file:///C:/Users/Lina/Downloads/O_CONTRIBUTO_DOS_MUSEUS_DO_NORTE_DE_PORTUGAL_PARA, 2013
 • Pedro Moreira & Christina Iao. A Study on Destination Image and the Behavioral Factors of Destination Loyalty http://www.iises.net/download/Soubory/soubory-puvodni/ijoss-2013-v2n2.pdf , 2013
 • Xiaoting Lin. Qualifications required for employees in the hotel industry in Bankok from human resource perspectives: getting ready for AEC 2015, 2013
 • Niewiadomski, P. . The Globalization of the hotel industry and the variety of emerging capitalisms in Central and Eastern Europe , 2013
 • Som and A. Rasmi AlBattat. Resource Management Practices on Food and Beverage Performance a Conceptual Framework for the Jordan Hotel Industry, t/publication/255731587_Human_Resource_Management_Practices_on_Food_and_Beverage_Performance_a_Conceptual_Framework_for_the_Jordan_Hotel_Industry/links/0deec5209afd8df398000000.pdf, 2013
 • M. Ubeda-Garcia, B. Marco- Lajara,Sabater- Sempere, . V. Does training influence organisational performance?: Analysis of the Spanish hotel sector, , 2013
 • A. Singh Rathore and N. Maneshwari, . Assessment of Training Needs For the Hospitality Industry : A Case Study of Hotels In Rajastan, p.134, 2013
 • Ирена Кунева. Маркетингът във фокуса на сайтовете за колективно пазаруване, 2013
 • Атанас Луизов. Оценка на ефекти от насърчаване на продажбите: приложение на квази-експериментален дизайн, 2013
 • Веселин Благоев. За и против подсъзнателната реклама, 2013
 • Ed. By Dana V. Tesone. Handbook of Hospitality Human Resources Management, 2013
 • Ahmad Puad Mat Som and Ahmad R. Albattat. Human Resource Management Practices on Food and Beverage Performance a Concept Framework for the Jordan Hotel Industry, 2013
 • Garcia,M.U. et al., . Training policy and organisational performance in the Spanish hotel industry, 2013
 • Niewiadomski, P., . The globalisation of the hotel industry and the variety of emerging capitalisms in Central and Eastern Europe, , 2013
 • AlBattat, A.. MOBLEY'S MODEL APPLICATION for MALAYSIAN HOSPITALITY to OVERCOME TURNOVER CRISES, , 2013
 • . Ubeda?Garcia, Mercedes Marco?Lajara, BartolomeSabater?Sempere, VicenteGarcia?Lillo, Francisco, . Does training influence organisational performance? , 2013
 • Емилова, Ел. Развлекателната индустрия от позицията на маркетинг , 2013
 • Abukhalifeh, A. N., & Mat Som, A. P. (2013 ). . A Review of Human Resource Management Practices in a Service Based Organizations, 2013
 • AbuKhalifeh AN, Mat Som, A. P., AlBattat A. R.. Human Resource Management Practices on Food and Beverage Performance a Conceptual Framework for the Jordan Hotel Industry, 2013
 • Zielenkiewicz , M. . Globalization, European Integration and Institutional Changes, 2013
 • Joan Ho. Creating a Hospitality Leadership Development Program for a Country Club , 2012
 • Пенка Горанова. Проблеми в туристическата индустрия и насоки за преодоляване http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=tourism%2C%20hotel%20marketing%2C%20anastassova&source=web&cd=17&ved=0CF0QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.ibsedu.com%2Fbg%2Fsections%2Fdownload_fil , 2012
 • Haider, A., M.Afzal, A. Shahzаd. Successful business ventuires in South Asia Hospitality, 2012
 • Yan Zhu. Comparing Service Qualities/Gaps between Hospitality Industry and Timeshare Industry , 2012
 • Libing, Shu & Haolan Zhang. Study on tourist perceptions of urban tourism brand image in Ningbo, 2012
 • Zhang Yi. Research on Perception of Wuxy Huishan Ancient Destination Image based on IPA analysis , 2012
 • George Aspridis; Dimitrios Kyriakou. Human resource evaluation in hotel units, p.33 , 2012
 • Генка Рафаилова. Управление на туристически дестинации, с. 467, 2011
 • Соня Алексиева . Кризисни комуникации в туризма, с.358, 2011
 • Ibraheem, S. & Mohammad, S. . Enterprise: Performance and Business Processes, 2011
 • Sulсeman Ibraheem Mohammad . Human Resource Management Practices in ZAIN cellular communications company operating in Jordan, 2011
 • Masdek, N. ,Y.Aziz and K,Awang. Potential Antecendents and Outcomes of Frontline Employees' Service Recovery Performance, , 2011
 • Петрова, Е. Владимировна. Социокултурные аспекты туризма в современной России: Социологический анализ, pekty-turizma-v-sovremennoi-rossii-sotsiologicheskii-analiz , 2011
 • George, E. and Zakkariya, K.A.. Pros and Cons of implementing employee empowerment in services sector-a meta analysis, Intern. Journal of Research and Commerce, IT and Management, Vol.nr.2 , issue 3, p.74 , 2011
 • Zheleva,M., Y.Zhelev and G. Vickova. Security asspects in tourism services management and marketing, BFU, Sunstory ltd. http://www.tsstproject.eu/library/English_Books/ASPECTS_EN.pdf , 2011
 • Nickson,D. and Roy C. Wood,. HRM in the UK hotel industry: a comment and response , 2011
 • University of Phoenix. HRM, Trade unions and Empowernment: two cases from India http://www.lw20.com/2008112157058296.Html , 2011
 • Adnan Yusufzaj . HR Training and Actual performance in Hotel Industry , 2011
 • Nik Rozana Nik Mohd Masdek, Yuhanis Abdul Aziz &Khairil Wahidin Awang . Potential Antecedents and Outcomes of Frontline Employees, http://econ.upm.edu.my/ijem/vol5no1/bab06.pdf , 2011
 • Chein, Emerson. Evaluating Hotel Risk Assessment Model in Taiwan, 2011
 • Brien and C. Smallman, . The respected manager....the organisational social developer, , 2011
 • N. Sohail, Y. Tanveer, A. Muneer, . Human Resource practices as Performance Tool in Telecom Industry of Pakistan, , 2011
 • Ibraheem S. & Mohammad , Sh. . Human Resource Management Practices in Zain Cellular Communications Company in Jordan, 2011
 • Slavov, M. & Palupi, R. . OVER-TOURISM: THE UNTOLD STORY OF THE RISE OF SUNNY BEACH, BULGARIA, 2011
 • Salih Cusluvan, Z.Kusheva & Ibrahim Ilhan . The Human Dimension: A Review of Human Resources Management Issues in The Tourism and Hospitality Industry, april, p. 17, 2010
 • Yim King Penny Wan . Exploratory assessment of the Makao Casino Dealers Job Perceptions, , 2010
 • Катя Илиева. Роля на човешкия ресурс във външния кетъринг, 2010
 • Mohinder Chand. The impact of Human Resource Manag. practices on service quality, customer satisfaction and performance in the Indian hotel industry , 2010
 • Meulders, D. , S.O. Dorchai, R. Plasman and A. Rigo. Gender Wage Gap and Funding, 2010
 • G.J Slabbert. Facilitating customer retention in hotels in the Garden Route By G.J SLABBERT, 2010
 • Kuslivan, S. et al, . The Human Dimension: A Review of Human Resources Management Issues in the Tourism and Hospitality Industry , 2010
 • Salih Kusluvan, Zeynep Kusluvan and Lutfi Buyruk. The Human Dimension: A Review of Human Resources Management Issues in the Tourism and Hospitality Industry, 2010
 • Valdez, M. Raul . La Formacion de Redes para la Promocion de Destinos Turisticos: Un analisis conceptual , in: Caderno Virtual de Turismo, Vol. 9, Num. 3, pp. 54-69, Universidade Federal do Rio de Janeiro, , 2009
 • Amir Shani and Abraham Pizam. Work-related depression among hotel employees http://my.stust.edu.tw/sysdata/82/7182/doc/6f814f57ca8603f4/attach/8647.pdf, 2009
 • David, McGuire, Haaris Sheikh & Emma Hollywood, , . Leveraging Customer Service Through Human Resource Interventions: Identifying Good Pravtice from the European STEP Project, 2009
 • Rosemary Lucas, Milena Marinova, Maria Vodenska . From Public to Private: Has Employment Practice changed in Bulgarian Hotelss, 2009
 • Ivelina Yoveva. Relation of integrated marketing communications with online tourist product distribution, 2009
 • Shani, A. & Abraham Pizam, . Work-Related Depression among Hotel Employees, 2009
 • Wan, K. P.. Exploratory study on Employee Perceptations , 2009
 • Lucas, R., Marinova, M. & Vodenska M. . From public to private: has employment practice changed in Bulgarian hotels? , 2009
 • Derek Hall From . "Bricklaying " to "Bricolage"; Transition and Tourism Development in Central and Eastern Europe, , 2008
 • Ирена Емилова. Развитието на туризма-предпоставка за реализацията на туристическия персонал, 2008
 • Mohsin, A. . How empowerment influences revenue management and service quality: the case of New Zeeland hotel, 2008
 • Св. Класова . Цените в управлението на маркетинга на инвестиционни стоки, 2008
 • Jasnija Jerman. Contemporary practices and Human Resource Management in Slovene Hotel companies, 2008
 • Петя Иванова. Търговията с услуги и нейната нова роля в съвремената икономика, 2008
 • Thomas, E.S. . Handbook of hospitality human resources management, Orlando, FL., 2008
 • Hall, D. . From Bricklaying to Bricolage: Transition and Tourism Development in Central and Eastern Europe, 2008
 • Phillips, M.R., Abraham, E.J., Williams, A.T. and C. House. Function analysis as a coastal management tool: the South Wales coastline, UK, 2007
 • Диана Величкова. Управление на връзките с клиентите при електронния бизнес, 3 цитирания, 2007
 • JAnet Momsen and Szorenyinie Kukorelli. Gender and Rural Tourism in Western Hungary, 2007
 • д-р Николай Милев. Предприятията в Югоизточен район за планиране в условията на Единния пазар на ЕС- стр. 140 , 2007
 • д-р Николай Милев. Предприятията в Югоизт. район за планиране в условията на Единния пазар на ЕС- стр. 141 , 2007
 • д-р Николай Милев. Преприятията в Югоизточен район зза планиране в условията на Единния пазар на ЕС- на стр. 167, 2007
 • Mohinder Chand, Anastassia Katou. The impact of HRM practices on organizational performance in the Indian Hotel Industry, 2007
 • Neha Singh, Clarc Hu, Wesley S. Roehl. Text mining of progress in hospitality human resource management research: identifying emerging thematic development . Singh Neha & Clark Hu, Wesley S. Roeh , Text mining a decade of progress in hospitality human resource management research: Identifying emerging thematic development, 2007
 • Tammie J. Kaufmann and Randall Upchurch. Vacation ownership: Gender Positioning, 2007
 • Нако Стефанов. Маркетинг- практически подходи, 2007
 • Desso Kovacs . Rural Issues from the Gender PErspective in the New Democracies, 2007
 • Tammie J. Kaufmann & Randall S. Upchurch. Vacation ownership: Gender Positioning, p.13, 2007
 • Singh, N. , Hu, Clark, Roehl, W.S. . Text mining a decade of progress in hospitality human resource management research: Identifying emerging thematic development, 2007
 • Стоян Маринов. Проучване на конкурентоспособността на туристическа дестинация, 2006
 • Стоян Маринов. Проучване на конкурентоспособността на туристическа дестинация , 2006
 • Dereck Hall, Melanie Smith and Barbara Marciszevska . Tourism in the new Europe: The Challenges of EU Enlargement, p. 58, 2006
 • researchers- Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS). The Extent and Impact of Higher Education Curricular Reform across Europe, 2006
 • expert team. Final report: The extent and impact of higher education curricular reform across Europe, p. 38 , 2006
 • Rivanda Meira Teixeira. Gestio de Pessoas em Empresas Turisticas de Pequeno Porte: o caso do setor hoteleiro , 2006
 • Philmore, A., Doherty, L. & Greenidge, Dion. Approaches to HRM in the Barbados hotel industry, , 2006
 • Philmore, A., Doherty, L. & Greenidge, Dion, . Approaches to HRM in the Barbados hotel industry, , 2006
 • Preety Napaul. New Approaches to HRM in the UK hotel industry, 2006
 • R.Petrov, N.Popova etc.. New develpments in HRM, 2005
 • Научен редактор Проф.Манол Рибов. Стратегическият избор в туризма, 2005
 • Проф. д-р Юлия Узунова. Интерактивният PR, монография, на стр. 14 и 15, 2005
 • Соня Милева. Влияние на туристическата рекреация върху свободното време, 2005
 • Masdek, N. ,Y.Aziz and K,Awang. Potential Antecendents and Outcomes of Frontline Employees' Service Recovery Performance , 2005
 • M. Stastna, A.Vaishar and M.Rakozdiova, . Role of Tourism in the Development of peripheral country side. Case studies of Eastern Moravia and Romanian Banat, , 2005
 • Lin Xiaoting and T. Vajirakachorn, . QUALIFICTIONS REQUIRED FOR EMPLOYEES IN THE HOTEL INDUSTRY IN BANGKOK FROM HR MANAGERS' PERSOECTIVES: GETTING READY FOR THE AEC IN 2015 , 2005
 • Singh Neha & Clark Hu, Wesley S. Roeh ,. Text mining a decade of progress in hospitalityhuman resource management research:Identifying emerging thematic development, 2007, 2005
 • Lucas, R.,Marinova, M. & Vodenska M. . From public to private: has employment practice changed in Bulgarian hotels?, 2005
 • Philmore, A. Doherty, L. A & Howard M.. Qualitative Study of HRM and Performance in the Barbados Hotel Industry, . Philmore, A. Doherty, L. A & Howard M., Qualitative Study of HRM and Performance in the Barbados Hotel Industry, 2005
 • Wen-Jung Chang, Jerome M. Katrichis,. A literature review of tourism management (1990–2013): a content analysis perspective, , 2005
 • Рибов, Манол и колектив. Реинженер. и у-ние на риска в туризма, 2004
 • Melanie Smith. Networking and Partmership in destinations and development management- ATLAS EUROPE, p. 72 , 2004
 • Проф. Манол Рибов и колектив. Реинженеринг и управление на риска, 2004
 • Ciara Nolan. Best Practice HRD: Exploring the feasibility of conventional models in the small firm:the case of Irish hotel sector, 2004
 • Rosemary Lucas. Employment relations in the hospitality and tourism industries, p. 230, 2004
 • Rosemary Lucas, Milena Marinova, Jana Kucerova, Milota Vetrokova. HRM practice in emerging economies: a long way to go in the Slovak hotel industry?, 2004
 • Брыньлов, В. Николаевич. Маркетинговые исследования спроса и предложения на рынке санитарно- курортных услуг, , 2004
 • Hottola, P. . Gender and the body in Tourism Geography, 2004
 • Ciara Nolan. Best Practice HRD: Exploring the Feasibility of Conventional Models in the Small Firm: the Case of the Irish Hotel Sector Dublin,, 2004
 • Дурович, Александр. Маркетинг в туризме, 2003
 • Мария Станкова. Туроперат. и трансп. дейн,с194, 2003
 • Мария Станкова, с. 194. Туроперат. и трансп. дейност, 2003
 • Миндиликов, Т. Международна конференция "Човешкият фактор- глобален спонсор на развитието" . Метод за оценка на промяната в поведението на служителите настъпила в следствие на обучение, 2003
 • Anton Micaleff and Allan T. Williams. Application of Function Analysis to Bathing areas in the Maltese Islands, 2003
 • M.R. Phillips, E.J. Abraham, A.T.Williams, C. House. Function Analysis as a coastal management tool: the South Wales Coast Line, UK, 2003
 • Melij Madanoglu, Dogan Gursoy, PhD. Globalization Perspectives of Tourism and Hospitality Education in Europe: An Assessment of Bulgaria and Turkey, 2003
 • M. Ottenbacher. Successful New Service Development, 2003
 • Дурович, Алekсандър. Маркетинг в туризма, изд. Новое знание, Москва, 2003
 • Madanoglu, M. . Globalization Perspectives of Tourism and Hospitality Education in Europe: An Assessment of Bulgaria and Turkey, The Proceedings of 2003 EuroCHRIE Congress, Bad Honnef, Germany, p. 64 , 2003
 • Christou, E. & Sigala,M.,. Internationalisation of the Tourism & Hospitality Curriculum: A Comparative Study in Greece and Great Britain, , 2003
 • Madanoglu, M. . Globalization Perspectives of Tourism and Hospitality Education in Europe: An Assessment of Bulgaria and Turkey, , 2003
 • Тодоров, К. , К.Коларов. Ръков. за стартир. на собств.б, 2002
 • Проф. д-р Димитър Доганов. Маркетинг в туризма, 2002
 • Jack, L. Howard. Proceedings of the 2002, Annual International Conference, of AEPP, 2002
 • Orbasli, A. . Tourists in Historic Towns , 2002
 • Margaret Deery and Leo K. Jago. Hotel management style: a study of employee perceptions and preferences, , 2001
 • Wright, PM.at al.. Human resources and the resource based view of the firm , 2001
 • Проф. д-р Димитър Доганов. МАркетинг в туризма, 2000
 • Nickson, Dennis and Roy Wood, . HRM in the UK hotel industry: a comment and a response , 2000
 • Aylin Orbasli . Tourists in historic cities: Urban Conservation and Heritage Management, 2000
 • Nickson, D.P. & Wood, R.C. . HRM in the UK hotel industry: a comment and response, 2000
 • Adele Ladkin. Hotel General Managers: A Review of Prominent Research Themes, 1999
 • Margaret Deery and Ivonne Guirrier. Research in Hospitality Human Resource Management and Organizational Behaviour, 1998
 • Cheng,A. and A. Brown. HRM strategies and labour turnover in the hotel industry: A comparative study of Australia and Singapour, 1998
 • Glenn F.Ross. Annals of Tour. Resear, vol.24, 1997
 • Kate Purcell. Int.Journal of Hospit.Mng, 1997
 • Доганов, Д.. Маркетинг в туризма, 1996
 • Rakadjijska, Sv.. Annals of Tourism Research, 1996
 • Бъчваров, М. и Цв.Тончев. Основи на туризма, 1996
 • Morgan, R. . Preference sand Priorities of Recreational Beach Users in Wales, UK, , 1996
 • Лозанов, Емил. Анализ на туристич. дейност, 1995
 • Michael Robert Phillips, E. J. Abraham, Williams Allan, Christopher House. Function analysis as a coastal management tool: the South Wales coastline, 0