Монографии
 • Международно производство, 2022
 • Международна търговска политика, 2016

 

Глави от монографии
 • Cultural Profiles and Assertiveness of Women in Bulgarian Business Environment, 2020
 • Краят на либерализацията на световната търговия, 2018

 

Студии
 • Принудителният труд като форма на съвременно робство, Годишник на БСУ, 2023
 • Равнопоставеност между половете и раждаемост, Демографски проблеми на съвременна България, 2023
 • Измерения на международното производство, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2022
 • Трансформация на международното производство, Годишник на БСУ, 2022
 • Икономика на грижите, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2022
 • Инвестиране в целите за устойчиво развитие, Годишник на БСУ, 2021
 • Теории за международното производство, Сп. Бизнес Посоки, бр. 2, 2021
 • Индекс на брутното национално щастие - методика и анализ на резултати от емпирично изследване, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2019
 • Елинор Остром: Полицентричното управление – алтернатива на държавата и пазара, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2019
 • Методология за измерване на индекса на Брутното национално щастие на Бутан, Годишник на БСУ, 2019
 • Застаряване на населението и междупоколенчески трансфери, Предизвикателството стареене на населението: тенденции, последици, политики. ЦДИО. Славена. София. , 2019
 • Културни характеристики на българския мениджмънт, сп. Икономически изследвания, кн. 2, 2015
 • Икономически теории за населението, Годишник на БСУ, 2010

 

Статии
 • Organizational Leadership and Culture in Bulgaria, Journal of Leadership, Accountability and Ethics, Vol. 19 (4), 2022
 • Digital Technologies in HR Management in Bulgaria, ILERA European Congress, 2022
 • Бъдещето на труда след пандемията от Covid-19, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2021
 • Глобалният пазар на вода, Годишник на БСУ, 2020
 • The Economic Impact of Pandemics, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2020
 • Международен индекс „Право на собственост“ и икономическо благосъстояние, Юридически сборник. Т. ХХVII. Бургаски свободен университет. Бургас., 2020
 • Дискриминация на възрастните жени на пазара на труда, Дискриминационни прояви спрямо възрастните хора в България. ЦДИО. Славена. София. , 2019
 • Global Migration Governance, Юридически сборник на БСУ, 2019
 • Създаване и управление на времева банка за възрастни хора в зависимо състояние, Социални услуги за възрастните хора в зависимост. Славена. Варна., 2017
 • Показатели за измерване на икономическата глобализация, Годишник на БСУ. Бургас. Т. XXXVI., 2017
 • Дебатът за гарантиран минимален доход, сп. Бизнес посоки, бр. 3, 2017
 • Women in Bulgarian Management: Cultural Perceptions, Journal of Business Diversity, Vol. 17(3), 2017
 • Bulgarian Management in a Cross-Cultural Space, Journal of East European Management Studies, Number 1, Volume 22, 2017
 • Cross-Cultural Comparisons of Bulgarian Management, Academy of Management. Proceedings.Vol. 2016, No. 12016, 2016
 • Елинор Остром: Еволюция на институтите за колективно действие при управление на ресурсите за общо ползване, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2016
 • Making Visible the Invisible - Women's Unpaid Labour, Women and Sustainability in Business: A Global Perspective. Routledge, Taylor & Francis Group., 2016
 • Идеята за безусловен базов доход - поява, развитие и приложение, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2015
 • The Role of Women in Bulgarian Business: Cultural Perceptions, сп. Бизнес посоки, бр. 2, 2015
 • Демографската промяна като детерминант на глобалното движение на труд и капитал, Годишник на БСУ. Бургас. Т. ХХХ. , 2014
 • Динамика на населението и устойчиво развитие, сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 4, 2014
 • Политики в подкрепа на семейството, Годишник на БСУ. Бургас. 2013, Т. XXIX., 2013
 • Промяна в потреблението и спестяването в резултат на застаряването на населението, сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 4, 2013
 • Policies for Overcoming the Consequences of Ageing, Ageing in Bulgaria, Prof. Marin Drinov Publishing House, Sofia., 2013
 • Теория и практика на здравното осигуряване, сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 1, 2012
 • Политики в отговор на застаряването на населението, Годишник на БСУ. Бургас.Т. XXVII., 2012
 • Междупоколенчески икономически трансфери, Бургаски свободен университет. Бургас. Т. XXV., 2011
 • Отражение на застаряването на населението върху квалификацията на работната сила, сп. Човешки ресурси, бр. 2/202, 2011
 • Влияние на международната миграция върху застаряването на населението, сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3, 2011
 • Устойчивост на публичните финанси при застаряващо население, сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4, 2010
 • Влияние на застаряването на населението върху разходите за пенсионно осигуряване, сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4, 2009
 • Икономически последици от застаряването на населението, сп. Икономика, бр. 3, 2009
 • Икономически аспекти на политиките на държавна намеса за повишаване на раждаемостта, сп. Икономическа мисъл, бр. 3, 2009
 • Макроикономически последици от застаряването на населението, сп. Управление и устойчиво развитие, бр. 1, 2008
 • Политики за преодоляване на очакваните негативни последици от намаляване и застаряване на работната сила, Годишник на БСУ, Т. XIX., 2008
 • Националната държава в глобалната икономика, Годишник на БСУ, Т. XIX., 2008
 • Инвестиции в човешки капитал: въздръщаемост на висшето образование за индивида и икономиката, Бизнес посоки, бр. 1, 2007

 

Доклади
 • ESG Scoring Systems, ESG Standards and Securing Strategic Industries. Conference Proceedings., 2023
 • Планът на ЕС REPowerEU, Членството на България в Европейския съюз: петнадесет години по-късно, Том 1, Катедра МИО, УНСС, 2023
 • Promoting the Green Transition through University Education in Green Standards, Proceedings of the International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, 2023
 • Organizational Leadership and Culture in Bulgaria, Academy of Management Proceedings, № 1, 2022
 • Международно производство и транснационализация, Международна научна конференция „Черно море – врата и много мостове“. Бургаски свободен университет. Бургас. , 2022
 • Промените на търговските потоци от началото на пандемията, Външна търговия и пандемия. ВУЗФ. София., 2021
 • Транснационалното сътрудничество в контекста на интелигентната специализация, "Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията". Бургаски свободен университет., 2021
 • Полицентрично управление на кръговата икономика, Международна конференция „Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи“. ВУЗФ. София., 2020
 • Индекс на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“. БСУ. Бургас., 2020
 • The Challenges Women Face in the Blue Economy, Свързаност и регионално партньорство, Юбилейна международна научна конференция, БСУ. Бургас., 2019
 • Global Seafood Industry Sustainability, Международна конференция Синя икономика. Бургаски свободен университет. Бургас. , 2018
 • Gender Equality and Assertiveness of Women in Bulgarian Business, Eastern European Studies: Economics, Education and Law. Procedings of the International Scientific Conference. Burgas. Volume 1., 2018
 • Динамика между военни разходи и икономически растеж, Годишна научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“. Велико Търново. Т. 6., 2018
 • Cultural Attributes of Bulgarian Management, IV Международна конференция ICGSM – Бургаски свободен университет. Бургас. , 2017
 • Същност, създаване и управление на времева банка, Съвременни управленски практики IX. Научна конференция с международно участие. Бургаски свободен университет. Бургас. , 2016
 • Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции - възможности, проблеми и перспективи, Новата идея в образованието. Юбилейна научна конференция с международно участие. Бургаски свободен университет. Бургас. Т. I., 2016
 • Роля и място на свободните пари в следкризисния финансов свят, Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна. VI Международна научна конференция на катедра Финанси на УНСС. София. , 2015
 • Интегриране на незаплатения труд в макроикономиката, Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. Бургаски свободен университет. Бургас. Т. I., 2015
 • Принос на възрастните жени към икономиката на грижите, Възрастните хора като ресурс в развитието. ЦДИО. Варна. , 2015
 • Анализ на ефективността и ефикасността на електронните форми на дистанционно обучение, Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение. Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ. Бургас. , 2014
 • Демографските реалности и бъдещето на труда, Демографската ситуация и развитието на България. ИИНЧ при БАН. София. , 2014
 • Институционална промяна и икономическо развитие, Знанието – традиции, иновации, перспективи, Научна конференция с международно участие. Бургаски свободен университет. Бургас. , Т. III, 2013
 • Демографска промяна и доходи от труд, Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони. Международна конференция. Бургаски свободен университет. Бургас., 2012
 • Теория и практика на пенсионното осигуряване, Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения. Международна конференция. Бургаски свободен университет. Бургас. 2011, Т. I., 2011
 • Отражение на демографската криза върху висшето образование, Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Международна конференция. Бургаски свободен университет. Бургас. Т. II., 2010
 • Политики за повишаване на раждаемостта в международен сравнителен план, Раждаемостта в България и държавната политика. Научна конференция с международно участие. Център за изследване на населението при БАН. София., 2009
 • Разходопокривна vs. капиталова пенсионна система, Съвременни управленски практики VI.Бургаски свободен университет., 2009
 • Роля на образованието в икономиките със застаряващо население, Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование. Бургаски свободен университет. Т. II., 2008
 • Влияние на държавното финансиране върху инвестирането във висше образование, Съвременни управленски практики, Бургаски свободен университет, Т. I., 2007
 • Implementation of New Models of Management of the Organization, Procesi Integracije u Evropi. Universitet u Nisu. Nis. № 1-2., 2005
 • Неравенство и растеж в периода на преход, Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век. Юбилейна международна конференция. СА „Д. А. Ценов“. Свищов. Т. 2., 2001
 • Бедност, неравенство, глобализация, Университетът през третото хилядолетие. Юбилейна научна конференция с международно участие. БСУ. Бургас. Т. V., 2001
 • Икономическият растеж на България през XXI век, Икономиката и развитието на обществото. Юбилейна международна конференция. Икономически университет – Варна. Т. II., 2001

 

Учебници и помагала
 • Електронен курс Глобализация и регионално развитие, 2024
 • Електронен курс Behavioral Economics, 2024
 • Електронен курс International Economics, 2023
 • Електронен курс International Business, 2023
 • Електронен курс Поведенчески аспекти на бизнеса с недвижими имоти, 2023
 • Поведенческа икономика, 2022
 • Електронен курс Поведенческа икономика в здравеопазването, 2022
 • Електронен курс Поведенческа икономика, 2020
 • Електронен курс Международни икономически отношения, 2019
 • Световна икономика , 2015
 • Електронен курс Глобална икономика, 2015
 • Електронен курс Световна икономика, 2015

 

Научно-изследователски проекти
 • Tourism Security and Sustainability Training Innovation through Academia and Industry Co-operation, Международен научен или образователен, ERASMUS+ program
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм+", ,
 • Boosting the Green Future via University Micro-Credentials , Международен научен или образователен, "Програма “Еразъм+, КД 220 „Партньорства за сътрудничество във висшето образование“"
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм+", приложен,
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм+", приложен,
 • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, Национален научен или образователен, МОН
 • Проект № 2014BGO5M90PO01-1-2014.001 Младежка заетост, Национален друг, ОП "Развитие на човешките ресурси" и Агенция по заетостта
 • Проект „Развитие и популяризиране на модел на комуникационни компетентности за подобряване и поддържане на мрежа от бизнес ментори (DICMEM)“, , Програма „Еразъм+“ КД 2 „Стратегически партньорства в сферата на Висшето образование“
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК
 • Проект № BG05M9OP001-1.023-0115-C01 Подкрепа на предприемачеството в Бургаски регион, Национален научен или образователен, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Проект № 2014BGO5M90PO01-1.2014.001 – C0001 – „Нова възможност за младежка заетост”, Национален друг, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", , Международен проект на ЕК
 • Измерване на индекса на брутното национално щастие (GNH Index), Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", , Международен проект на ЕК
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", , Международен проект на ЕК
 • Проект „Смарт Линк: Мобилности Югоизток-Запад за изследвания, учене, иновации и мрежи от знания“, Международен друг, Програма „Еразмус Мундус“ на ЕС
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", , Международен проект на ЕК
 • GLOBE, ,
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, ,
 • Проект BG05M2OP001-2.002-0001 на МОН "Студентски практики - Фаза 1", ,
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, ,
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, приложен, ОП "Развитие на човешките ресурси"; Европейски социален фонд
 • Развитие на потенциала на докторанти и млади учени за интердисциплинарни социално-икономически изследвания (Договор № BG051PO001-3.3.04/37). Проектът се осъществява с помощта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.) и е съфинансиран от страна на Европейския социален фонд., Проект на ИИИ на БАН,
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", , Международен проект на ЕК
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Програма за преподавателска мобилност "Еразъм"
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен, Международен проект на ЕК

 

Цитирания
 • Трайкова, Л. . Влияние на харизмата и емоционалната интелигентност върху стила на управление в българските общини, 2024
 • Karadayi-Usta, S. . Sustainability through digital transformation: EU practices, 2024
 • Saari, L. . The Research-Practice Gap in Cross-Cultural Organizational Psychology and Behavior: Practitioners’ Perspectives. , 2024
 • Минчев, А. . Културни различия в интернационализацията на МСП в Азия, 2024
 • Traykova, L. . Charisma as a factor of the formation of leaders in the municipal administration on the territory of the Republic of Bulgaria. , 2023
 • Kok Hooi, B. et al. . Do Personality Traits and Demographic Characteristics Affect Malaysian Chinese Entrepreneurs’ Leadership Effectiveness? A Conceptual Framework for SMEs. , 2023
 • Иванова, И. . Роля на ТНК в международната търговия, 2023
 • Jendza, D. . Individualist and collectivist behaviour in public and business organizations, 2023
 • Черкезова, С. . Социално-икономическо, демографско развитие и културни норми за възрастта в България, 2022
 • Berkman, K. . A social policy proposal against child poverty: a minimum income guarantee model, 2022
 • Кирова, А. . Ролята на Китай в световната икономика, 2022
 • Салчева, М. . Историческо развитие на икономическата глобализация, 2022
 • Русева, В. . Development of social entrepreneurship in the Black Sea region and marketing solutions for the activity, 2022
 • Русева, В. . Development of social entrepreneurship in the Black Sea region and marketing solutions for the activity, 2022
 • Бостанджиев, Р. . Интимни отношения и културна идентичност, 2022
 • Маринов, Е., Димитрова, Л., Неделчева, С., Тотева, Я. . Двустранни търговски отношения между Австрия и България, 2022
 • Кинева, Т. . Активният живот на хората в предпенсионна и пенсионна възраст в България, 2021
 • Stefanova, M. . Bulgaria, 2021
 • Баева, М.. Икономическата взаимозависимост между Китай и САЩ, 2021
 • Kausher, S. . Contemporary Issues in Migration Law, 2020
 • Caliyurt, K.. Women Rights for Sustainable Business and Entrepreneurship: Case from Balkan Area. In: New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume I., 2020
 • Найденова, П. . Развитие на демографската мисъл в България, 2020
 • Найденова, П. . Развитие на демографската мисъл в България, 2020
 • Найденова, П. . Развитие на демографската мисъл в България, 2020
 • Yousef, K.. Unique Hungarian way of cross-cultural management Through an example of a multinational company in the oil and gas industry, 2020
 • Beev, I., Hristozov, Y.. Welfare and Basic Income: Theoretical Implication in The Slemrod/Work-Leisure Model, Graphical Interpretation, 2020
 • Рожнова, О.. Бъдещето на България в Еврозоната, 2020
 • Апостолов, В. . Допълнително задължително пенсионно осигуряване – съвременни предизвикателство, 2019
 • Lang, R., ?ater, T., Steger, T. . Culturally endorsed leadership expectations of students from Slovenia and Germany, 2019
 • Златева, Д., Панушев, Е., Андреев, Е., Бянов, И., Бянова, Н.. Международна икономика, 2019
 • Керенчева, Ц.. Източници и модели на финансиране на здравеопазването – световен опит, 2019
 • Marinov, E.. Terms of trade in Bulgarian post-crisis international trade. Journal of Financial and Monetary Economics 5/2018, Bucharest, pp. 226-234., 2019
 • Маринов, Е. . Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България , 2018
 • Gebova, K. . From Communism to the European Union: Leadership Challenges for the Bulgarian Manager Today, 2017
 • Тодоров, Т.. Външната миграция в контекста на социално-икономическите процеси и нейното очаквано влияние върху демографското развитие на България, 2015
 • Иванова, М.. Социална политика за деца в България, 2015