БСУ планира кариерна борса в кръговата икономика

БСУ планира кариерна борса в кръговата икономика

На 29 ноември 2023 г. от 11.00 ч. в Бургаския свободен университет ще се проведе кариерна борса в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот“.

На това събитие водещи компании от региона и цялата страна ще имат възможност да представят на студентите и младите специалисти възможностите за кариерно развитие в България. Представителите на фирмите-участници ще презентират основна информация за своите компании, както и перспективите на бизнеса в съответната сфера. За първи път в Източна България ще се оформи изложение и на водещи правни и нотариални кантори.

За контакти: доц. д-р Веселина Жечева, vessi@bfu.bg

bsu1-new-01.jpg