Кандидатствайте за евростипендии – от 10 до 30 май

Кандидатствайте за евростипендии – от 10 до 30 май

На 10.05.2016 г. започва кандидатстването за стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Кандидатстването е до 30.05.2016 г. и става онлайн в сайта на проекта .  Отпечатаните формуляри се подават в БСУ, стая 19.
За стипендия за успех могат да кандидатстват студентите от редовно обучение на специалностите в Центъра по информатика и технически науки.

За стипендия за специални постижения могат да кандидатстват студентите от редовно обучение от всички специалности в БСУ, които имат участие в научни или практически разработки и дейности.

Подробна информация относно условията за кандидатстване и класиране за европейска стипендия може да намерите в интернет страницата на БСУ, раздел Студентски стипендии , както и в интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.

За контакти:
Димитричка Цонева
Мария Апостолова – Андреева
Тел. + 359 56 900 419
+ 359 56 900 449
БСУ, стая 19
mapostolova@bfu.bg
delovod@bfu.bg