ЦХН с акредитация и на докторска програма по Педагогика

От академичната 2018/2019 година в Центъра по хуманитарни науки на БСУ ще се осъществява обучение и в докторска програма по Предучилищна и начална училищна педагогика от професионално направление Педагогика.
НАОА към МС присъди високи оценки за обучението в образователно-квалификационните степени „Магистър“ и „Бакалавър“  - 9,02 (с най-високия - шест годишен срок на акредитация) и акредитира образователната и научна степен „Доктор“ по ПНУП.
Високите акредитационни оценки в професионално направление Педагогика са  за качеството на обучение, за добре структурираните и актуални учебни планове, за възможностите за научно-изследователска работа на бъдещите бакалаври, магистри и докторанти,  за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените условия на материалната и на технологичната учебна среда.