ЦИТН с акредитация на докторска програма по Информатика и компютърни науки

НАОА към МС присъди висока оценка за обучението в образователно-квалификационна степен „Доктор“  - 9.07 (с най-високия шестгодишен срок на акредитация) в направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
Високите акредитационни оценки в професионално направление  Информатика и компютърни науки  са  за качеството на обучение, за добре структурираните и актуални учебни планове, за възможностите за научно-изследователска работа на бъдещите  докторанти,  за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените условия на материалната и на технологичната учебна среда.