В БСУ ще се проведе кариерна борса по икономика и образование

В БСУ ще се проведе кариерна борса по икономика и образование

На 29.11.2023 г. от 12 ч. във фоайето на етаж 1 в БСУ ще се проведе кариерна борса, която среща студентите с потенциални работодатели в сферата на икономиката и системата на образованието. Тя се организира по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.