БСУ - партньор в още един международен проект

Бургаският свободен университет е партньор в международен проект по програма „Еразъм+“, КД2 „Стратегически партньорства”, сектор „Младеж”, със заглавие „BY LEARNING YOU WILL TEACH, BY TEACHING YOU WILL LEARN”. („ДОКАТО СЕ УЧИМ, ОБУЧАВАМЕ, ДОКАТО ОБУЧАВАМЕ, СЕ УЧИМ,”). 
В проекта участват образователни институции и неправителствени организации от седем страни - Латвия, България, Португалия, Македония, Унгария, Турция и Румъния. 
Проектът е с продължителност 24 месеца и е насочен към формиране на капацитет за младежко самоуправление с цел намаляване броя на отпадналите от образователната система млади хора и увеличаване шансовете за успешно завършване на различни образователни степени на младежи в риск. 
Координатор на проекта за БСУ е доц. д-р Диана Попова. Членове на екипа са доц. д-р Мария Алексиева и доц. д-р Галина Пулева. По време на изпълнението на проекта ще се включват и студенти от БСУ, които съвместно със свои колеги от останалите страни ще се обучават и ще обменят идеи, свързани с предизвикателствата на самоуправлението. Планирани са мобилности във всяка от страните, участници в проекта.