Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ през академичната 2021-2022 г. в Програмни държави по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ през академичната 2021-2022 г. в Програмни държави по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през академичната 2021-2022 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в Интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

 

Краен срок за кандидатстване :

28 февруари 2021 г. – за мобилности през втория (летен) семестър на 2021/2022 г.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

 

Критерии за подбор:

Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към научна работа;
  • Да са комуникативни;
  • Приоритет се дава на преподаватели с по-малки възможности “fewer opportunities”;
  • Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;
  • Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

 

Списък на предлаганите мобилности може да намерите тук!

 

За контакти

Гергана Кирова

Инспектор Международно сътрудничество

БСУ, стая 412

Тел: +359 56 900 520

gkirova@bfu.bg