Съобщения по програма "Еразъм+"

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021-22 г.

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021-22 г. по Договор с ЦРЧР № 2021-1-BG01-KA131-HED-000006498; KA131/HED-11/11.10.2021 г.

Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ през академичната 2021-2022 г. в Програмни държави по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през академичната 2021-2022 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

БСУ обявява втора процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през учебната 2021-2022 г.

Втора процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2021/2022 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021/2022 година по Договор с ЦРЧР № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „ЕРАЗЪМ+“ за летния семестър на академичната 2021-2022 г. в Програмни държави

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през  академичната 2021-2022 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2021/2022 година

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „ЕРАЗЪМ+“ през летния семестър на академичната 2021-2022 г. в програмни държави по договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000006498.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през летния семестър на учебната 2021-2022 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Удължава се срокът за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за втория (летен) семестър на академичната 2021/2022 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.