Списък на одобрени преподаватели по допълнителна процедура за кандидатстване за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021/22 година

Списък на одобрени преподаватели
по допълнителна процедура за кандидатстване за участие в мобилност на
персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на
академичната 2021/2022 година по Договор с ЦРЧР № 2020-1-BG01-KA103-
078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

 

ЦИУН

  1. За Университет на Крайова, гр. Крайова, Румъния: доц. д-р Силвия Лецковска – за периода 06 - 10.06.2022 г.
  2. За Университет на Крайова, гр. Крайова, Румъния: доц. д-р Стоянка Моллова – за периода 06 - 10.06.2022 г.