Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021-22 г.

Списък на одобрени преподаватели
за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави
през летния семестър на академичната 2021-2022 година по програма „Еразъм+“
по Договор с ЦРЧР № 2021-1-BG01-KA131-HED-000006498; KA131/HED-11/11.10.2021 г.

 

ЦИУН

  1. За Университет на Лодз, гр. Лодз, Полша: проф. д-р Лина Анастасова - за периода 17-21.05.2022 г.

ЦЮН

  1. За Юридически колеж, гр. Рига, Латвия: доц. д-р Боян Тодоров Георгиев – за периода 16-20.05.2022 г.