КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

Дипломатическият институт при Министъра на външните работи на Р България обявява втори национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Предизвикателства и перспективи за развитие на Черноморския регион и мястото на България в него”. Реализацията на проекта има за цел да подпомогне българската дипломация в процеса на дефиниране на българските национални приоритети за развитие на региона и да съдейства за формиране на национална експертиза и по-доброто познаване на региона чрез:

  • Характеристика на Черноморския регион от историко-политическа, етнокултурна, геополитическа, външнополитическа, икономическа, екологична и прочие гледни точки (Черноморския регион като географски кръстопът с глобално значение)
  • Преглед на основните формати и инструменти на сътрудничество в Черноморския регион и предизвикателства пред регионалните интеграционни процеси
  • Анализ на регионалните и глобални фактори, влияещи върху сигурността в Черноморския регион
  • Очертаване на българската визия и интерес за развитие на Черноморския регион

 

Резултатите от проекта следва да бъдат обобщени под формата на експертен, информационно-аналитичен доклад с обем в рамките на 80-100 стандартни машинописни страници (144 000-180 000 знака) да завърши с конкретни експертни изводи и препоръки относно изследваната проблематика.

 

Период на осъществяване: Проектът ще започне на 11.05.2015 г. и ще завърши в срок от четири календарни месеца.

Финансово подпомагане: Дипломатическият институт отпуска стипендия в размер на 1000 лв. за целия период на проекта.

Условия за участие: В конкурса могат да участват лица с научно-образователна степен „магистър” или „доктор”, притежаващи необходимата научноизследователска и експертна компетентност.

Необходимо е да изпратят следните документи:

  1. Заявление до директора на Дипломатическия институт за участие в конкурса.
  2. Автобиография (европейски образец)
  3. Работен план на изследователския проект в рамките на 8-10 стр., в който в обобщен вид са изложени основните виждания и познания на кандидата по изследваната проблематика, направен е преглед на събраната литература, посочени са методите и други аспекти на изследването, с които кандидатите смятат за важно да запознаят членовете на оценяващата комисия.
  4. Списък и резюме на научните и експертни публикации.

Желаещите да участват трябва да изпратят необходимите документи до 09.04.2015 г.:

На електронна поща: bdecheva@mfa.bg

На пощенски адрес: София 1040, ул. „Алфред Нобел” №2

Класиране и избор на кандидата: Кандидатите с одобрени документи ще бъдат поканени да проведат събеседване с оценяващата комисия, включваща ръководството на Дипломатическия институт и представители на специализирани дирекции на МВнР, свързани с темата.