Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

В изпълнение на дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в изходяща преподавателска мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. В конкурса могат да участват всички преподаватели от БСУ от професионални направления 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ и 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели. Мобилността може да бъде осъществена в асоциирания партньор по проекта – университет на Крайова, гр. Крайова, Румъния под формата на:

  • дългосрочна изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в техническите науки с продължителност 3 месеца при изискване за една научна публикация за реферирано научно издание, подготвена за печат по време на периода на мобилността.

Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет.

За периода на мобилността участниците се командироват от Бургаския свободен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ , стая 412.

Краен срок за подаване на документи: 30 юни 2023 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Отдел „Международно сътрудничество“
Тел: +359 56 900 520
e-mail: gkirova@bfu.bg

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.