Обучение на докторанти по програми на Европейския университетски институт

Обучение на докторанти по програми на Европейския университетски институт

Министерството на образованието и науката на Република България (МОН) предоставя стипендии за обучение в Европейския университетски институт (ЕУИ). ЕУИ е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение първоначално от четири страни членки на Европейския съюз, към които постепенно се присъединяват и други, базиран е в Италия (Флоренция) и предлага обучение на докторанти по програми и научни изследвания в следните четири области: История и цивилизация; Икономика; Право; Политически и социални науки.

За 2021 г. МОН ще предостави една стипендия в размер на 1 315 евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от изпращащата го страна, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ. Пълните финансови условия са публикувани на https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo.

Национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия за обучение в ЕУИ:

1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;
2. Към датата на започване на обучението (1 септември 2021 година) кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „магистър“;
3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Срокът за кандидатстване е до 31.01.2021 г. Всички останали изисквания, поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института: https://www.eui.eu.