Статут, мисия, академичен профил

Статут
Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната.  Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация.

БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус:

 • БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA).
 • Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и Африка 
 • Работи по 24 договора с университети в Европа за обмен на студенти и преподаватели.
 • Участва в Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ЕCTS).
 • Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации.
 • БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и e институция домакин на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.

 

Мисията на БСУ е да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция, която подготвя специалисти с висша квалификация и качества за бърза професионална реализация и развитие в динамична и глобализираща се среда.
Основни цели в дейността на БСУ са:

 • Да вдъхновява и стимулира студентите за високи постижения, социално реализиране и развитие през целия живот.
 • Да осигурява научна и професионална среда, която подпомага изявата, предприемчивостта и лидерството.
 • Да приобщава, закриля и обезпечава съвременната академична общност, нейните научни и приложни изследвания и изследователските екипи.
 • Да създава обществено значими научни резултати, да насърчава и прокарва приложението им в обучението и практиката.
 • Да съдейства за интелектуалното и духовното израстване на личността и обществото, да съхранява и обогатява националните и общочовешките ценности.

 

Академичен профил

БСУ провежда обучение и научни изследвания в областите:

 • Правни, социални и стопански науки
 • Хуманитарни науки
 • Технически и компютърни науки