Студентски практики

Студентски практики

Студентските практики се осъществяват по BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН
„Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Какво представлява практиката:

 • Практиката е в реална работна среда и се ръководи от  ментор - представител на обучаващата организация (работодател) и от академичен наставник – преподавател от БСУ.
 • Практиката е с продължителност 240 часа и е платена - всеки студент получава стипендия в размер на 600 лв. след приключването й. Менторът също получава възнаграждение за всеки обучаван практикант.
 • Практиката е за позиция, която съответства на изучаваната от студента специалност или на нейното професионално направление.

 

Кои студенти имат право да участват:

 • всички действащи студенти в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, независимо от формата на обучение, като записаните в първа година (курс) могат да се включат от втория семестър на своето обучение.
 • действащи са студентите, които са записали семестъра, в който е началото на практиката, определена с договора за практическо обучение.
 • в практика могат да се включват и студентите, които са завършили семестриално и са допуснати до държавен изпит или дипломна работа, ако сключат договор за практическо обучение не по-късно от първата дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.
 • нямат право на участие прекъсналите, отписаните, отчислените с право на дипломиране и дипломираните студенти.

 

Как се кандидатства:

 • кандидатстването за практика става  онлайн в сайта на проекта http://praktiki.mon.bg, като всеки студент се регистрира и попълва данните в профила си.
 • студентът самостоятелно кандидатства за избрани от него позиции, обявени от обучаващите организации (позициите съответсват на професионалното направление, в което се обучава студентът).
 • одобрението (класирането) се извършва онлайн от обучаващата организация, обявила позицията.

 

Как се записват одобрените кандидати:

 • потвърждават участие на позицията, за която са одобрени (позицията може да е само една).
 • попълват в профила си лична (на тяхно име) банкова сметка, на която ще получат стипендията.
 • избират академичен наставник – преподавател от БСУ, който също потвърждава участието си.
 • попълват график на практиката, който се потвърждава от ментора и от академичния наставник.
 • генерират, разпечатват в 3 екземпляра и подписват Договор за практическо обучение.
 • представят договорите в Учебен отдел, където подписват лично Декларация към договора.
 • договорите се представят най-късно 2 седмици преди началото на практиката.
 • договори се сключват с кандидати, които отговарят на посочените по-долу специфични условия.
 • за всеки практикант, сключил договор, БСУ изготвя застраховка «Злополука» със средства по проекта.

 

Как се провежда и отчита практиката:

 • практиката се провежда на място в обучаващата организация.
 • извършва се по графика, въведен от студента в сайта на проекта преди сключването на договора.
 • тя е по програма, въведена от ментора в сайта на проекта и потвърдена от академичния наставник.
 • студентът ежедневно отбелязва извършеното по графика и програмата, а менторът го потвърждава.
 • по време на практиката академичният наставник и експерт от БСУ извършват наблюдения на място.
 • след края на практиката студентът попълва финален отчет, който се потвърждава от ментора и от наставника.

 

Специфични условия за участие в практика по проекта:

 • Студентът не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
 • Студентът не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, чийто собственик и/или член на управляващ орган е в родство по пряка и по съребрена линия със студента.
 • Студентът не може да провежда практическо обучение при ментор, с когото е в родство по пряка и по съребрена линия.