Студентски съвет

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на студентите в Бургаския свободен университет,  действащ съгласно Закона за висшето образование. Устройството, управлението и дейността му се уреждат с Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет в БСУ. Съветът включва представители на студентите от всички центрове в БСУ и цели да защитава принципите на доброволност, равнопоставеност, ефективност и полезност на висшето образование, както и утвърждаването на университетската автономия. 


Студентският съвет участва в процеса на управление на качеството в БСУ като прави предложения от името на студентите относно  усъвършенстването на учебния процес и неговото осигуряване,  включването на студентите в изследователски дейности,  развитието на нови форми за изява в студентски клубове, в културна или спортна дейност в БСУ и др.


Студентският съвет установява вътрешни и международни, образователни, културни и други контакти със сродни организации в страната и чужбина и работи за издигане авторитета на академичната общност и на БСУ като академична институция. Съветът участва в Националното представителство на студентските съвети и в дейности за защита на интересите на студентите в България, както и в доброволчески акции, обществени каузи и други социално значими инициативи.

За контакти:

Студентски съвет
Тел.: +359 56 900 518
БСУ, стая 209
ss@bfu.bg

Димана Люцканова

Председател

Даниел Перчемлиев

Зам.-председател

 

Веселина Янчева

Мариета Колева

Павлина Дичева

Теодора Зидарова

Денислав Стефанов

Цвета Топалова