Студентски съвет

 

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на студентите в Бургаския свободен университет,  действащ съгласно Закона за висшето образование. Устройството, управлението и дейността му се уреждат с Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет в БСУ. Съветът включва представители на студентите от всички центрове в БСУ и цели да защитава принципите на доброволност, равнопоставеност, ефективност и полезност на висшето образование, както и утвърждаването на университетската автономия. 


Студентският съвет участва в процеса на управление на качеството в БСУ като прави предложения от името на студентите относно  усъвършенстването на учебния процес и неговото осигуряване,  включването на студентите в изследователски дейности,  развитието на нови форми за изява в студентски клубове, в културна или спортна дейност в БСУ и др.


Студентският съвет установява вътрешни и международни, образователни, културни и други контакти със сродни организации в страната и чужбина и работи за издигане авторитета на академичната общност и на БСУ като академична институция. Съветът участва в Националното представителство на студентските съвети и в дейности за защита на интересите на студентите в България, както и в доброволчески акции, обществени каузи и други социално значими инициативи.

За контакти:

Студентски съвет
Тел.: +359 56 900 518
БСУ, стая 209
ss@bfu.bg

Председател
 

Недялко Димитров

ЦИТН

   
Зам.-председатели

Айнур Ахмед

ЦЮН

Димитър Керемедчиев  

ЦИТН

Маргарита Савова

ЦЮН

 

 
Секретар

Пламена Чакалова

ЦИУН

   
Зам.-секретар

Дебора Лазарова

ЦИУН

   
Администратори

Константин Митрев

ЦИТН

Георги Марковски

ЦИТН

Постоянна комисия „Учебно - научна дейност“

Йорданка Ламбова

ЦИУН

Людмила Вълчева

ЦИУН

Павел Керемидчиев 

ЦИУН

 

 
Постоянна комисия „Културна и масова дейност“

Йоана Иванова

ЦХН

Милена Иванова

ЦЮН

Росица Тодорова

ЦЮН

Ива Пашова

ЦЮН

Постоянна комисия „Социално – битови въпроси“ 

Елжана Костадинова

ЦЮН

Галя Димова

ЦХН

Венета Пачева

ЦИУН

Аргир Петров

ЦЮН