Административни такси

Заповед №ФСО/88 от 16.05.2022 г.;
На основание чл.12 от Правилника за дейността на Бургаския свободен университет определям следните такси за административни услуги:

 

1. Издаване на документ за студентско състояние
    1.1. Уверение – на бланка по нормативно утвърден образец, вкл. за студентски кредит 16,00 лева
    1.2. Служебна бележка, удостоверение (вкл. за призната ОКС), характеристика, анотация - на български език 70,00 лева
    1.3. Служебна бележка, удостоверение (вкл. за призната ОКС), характеристика, анотация - на английски език 110,00 лева
2. Издаване на документ за резултатите от обучението:
    2.1.Академична справка на студенти и на лица със студентски права (вкл. прекъснали и отчислени с право на дипломиране) с цел продължаване на обучението в друго ВУ без такса
    2.2. Академична справка на студенти и на лица със студентски права за други цели, извън посочените в т. 2.1., както и на лица с прекратени или без студентски права  (вкл. дипломирани, отписани, напуснали или освободени от БСУ) - на български език 380,00 лева
    2.3. Академична справка на студенти и на лица със студентски права за други цели, извън посочените в т. 2.1., както и на лица с прекратени или без студентски права  (вкл. дипломирани, отписани, напуснали или освободени от БСУ) - на английски език 480,00 лева
    2.4. Друг документ, извън посочените в т. 2.1 - 2.3. 130,00 лева
3. Експресно издаване на документ, издаване на дубликат и заверка на документ:
    3.1. Експресно издаване на диплома 340,00 лева
    3.2. Издаване на дубликат на диплома 340,00 лева
    3.3. Издаване на дубликат на друг документ 70,00 лева
    3.4. Заверка на диплома за висше образование, издадена от БСУ 60,00 лева
    3.5. Заверка на друг документ, издаден от БСУ 60,00 лева
4. Разрешения, свързани с мобилност или с промяна на студентския статус:
    4.1. Възстановяване на студентски права или презаписване 100,00 лева
    4.2. Продължаване срока за дипломиране с една година 350,00 лева
    4.3. Преместване в друга специалност 230,00 лева
    4.4. Преместване от редовно в задочно обучение 200,00 лева
    4.5. Преместване от задочно в редовно обучение 70,00 лева
    4.6. Преместване от друго висше училище в БСУ 250,00 лева
    4.7. Изготвяне на индивидуален учебен план за обучение в съкратен срок 120,00 лева
5. Явяване на изпит:
    5.1. семестриален изпит при условията на допълнителна сесия, вкл. за повишаване на оценка 70,00 лева
    5.2. семестриален изпит при условията на допълнителна сесия, вкл. за повишаване на оценка – за чуждестранни студенти 60,00 евро
    5.3. семестриален изпит пред комисия 150,00 лева
    5.4. държавен изпит, вкл. за повишаване на оценка и дипломна защита при условията на поправителна и допълнителна сесия (за ОКС "Бакалавър" и спец. "Право") 500,00 лева
    5.5. държавен изпит, вкл. за повишаване на оценка и дипломна защита при условията на поправителна и допълнителна сесия (за ОКС "Магистър") 600,00 лева
    5.6. държавен изпит, вкл. за повишаване на оценка и дипломна защита при условията на поправителна и допълнителна сесия - за чуждестранни студенти 400,00 евро
    5.7. допълнителен изпит по български език - за чуждестранни студенти 100,00 евро 
6. Неустойка при преместване в друго висше училище в размер на една семестриална такса
7. Кандидатстудентски такси:
    7.1. Участие в кандидатстудентски конкурс, вкл. съпътстващите документи за кандидатстване и записване 70,00 лева
    7.2. Кандидатстване на чуждестранни граждани от трети страни 100,00 евро
    7.3. Издаване на служебна бележка за резултатите от кандидатстудентските изпити 110,00 лева
    7.4. Издаване на документ за резултатите от класирането 500,00 лева
8. Признаване на висше образование, придобито в чужбина 100,00 лева

 

Настоящата заповед отменя Заповед № УМО-109 от 01.09.2021 г.