Семестриални такси и намаления

Заповед ФСО-48 от 12.02.2018 г.; Заповед ФСО-143 от 11.10.2019 г.; Заповед ФСО-41 от 14.02.2020 г.; Заповед ФСО-79 от 20.07.2021 г.; Заповед ФСО-87 от 16.05.2022 г.; Заповед УМО-244 от 14.12.2022 г.; Заповед ФСО-129 от 30.05.2023 г.; Заповед УМО-282 от 08.12.2023 г.

На основание чл.12  от Правилника за дейността на Бургаския свободен университет:

І. Определям следния размер на семестриалните такси за студентите в БСУ:

Програма, обучение и специалност   Еднократно заплащане Разсрочено заплащане
1. Бакалавърски програми    
Редовно обучение 1380,00 лв. 2 вноски по 740,00 лв.
Задочно обучение 1230,00 лв. 2 вноски по 655,00 лв.
     
2. Специалност „Право”    
Редовно обучение 1580,00 лв. 2 вноски по 840 лв.
Задочно обучение:    
    - за студентите, приети в I курс от учебната 2023-2024 г. 1580,00 лв. 2 вноски по 840 лв.
    - за всички останали студенти 1480,00 лв. 2 вноски по 780 лв.
     
3. Магистърски програми    
Всички специалности и форми на обучение с изкл. на спец. "Право", спец. "Здравен мениджмънт" и спец. "Мениджмънт в ИТ сектора" 1230,00 лв. 2 вноски по 655,00 лв.
Спец. "Здравен мениджмънт" 1550,00 лв. 2 вноски по 800,00 лв.
Спец. "Мениджмънт в ИТ сектора" 1400,00 лв. 2 вноски по 740,00 лв.
     
4. За разработка и защита на дипломна работа – всички специалности, ОКС и форми на обучение   1230,00 лв. 2 вноски по 655,00 лв.
     
5. Семестриални такси за чуждестранни студенти    
За всички специалности, редовно обучение 1500 евро  
За всички специалности, задочно обучение 1200 евро  
За езикова и специализирана подготовка 1200 евро  
     
6. При студентска мобилност и трансфер на образователни кредити, размерът на доплащането при допълнителни кредити и на дължимата семестриална такса при признаване на кредити да се изчислява на основата на броя изучавани кредити за семестъра със следната стойност на един кредит:
  • 60,00 лева за всички специалности, ОКС и форми на обучение;
  • 50,00 евро за чуждестранни студенти с такса по т. 5.

 

ІІ. Определям следния ред за намаляване на семестриалните такси:

1. Намалена семестриална такса, равняваща се на 80% от семестриалната такса за всяка специалност, да заплащат следните студенти:

  • Братя, сестри или родители от едно семейство и съпрузи, ако се обучават едновременно в БСУ. Тези студенти представят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях.
  • Работещите на основен трудов договор в БСУ, както и деца или съпрузи на работещи на основен трудов договор в БСУ. Тези студенти представят служебна бележка от ФСО.
  • Обучаващите се едновременно в две специалности. Тези студенти представят молба до Ректора, която се заверява от инспекторите в УО. Такива студенти се обучават по учебния план на випуска и за тях не се съставя индивидуален учебен план с намаления на семестриалната такса по него. Обучаващите се по втора специалност в ОКС „Бакалавър” заплащат намалена с 15% семестриалната такса и след завършването на първата специалност.

2. Студентите, които отговорят на повече от едно от условията на т. 1., могат да ползват намаление на семестриалната такса само по едно от тях.

3. Студентите, които имат право на намалена такса по реда на т. 1. и едновременно с това се обучават по индвидуален учебен план с намаление на семестриалната такса за семестъра по него, могат да ползват само едното намаление. В тези случаи студентите ползват по-голямото от двете намаления.

4. Студентите, ползващи намаление на семестриалната такса по реда на т. 1., следва да заплащат семестриална такса еднократно.

 

ІІІ.  На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер на:

- 1,70 лева за всеки просрочен ден при еднократно заплащане на таксата;

- 0,90 лева за всеки просрочен ден при разсрочено заплащане на таксата на две вноски.

 

ІV. Намалени такси и отстъпки за кандидат-студенти в бакалавърски програми и спец. "Право":

4.1 За кандидатствали до 22.03.2024 г. и платили семестриална такса до 19.04.2024 г. вкл.
4.2 За кандидатствали до 19.04.2024 г. и платили семестриална такса до 17.05.2024 г. вкл.
4.3 За кандидатствали до 17.05.2024 г. и платили семестриална такса до 14.06.2024 г. вкл.

- Таксите по разсрочено плащане за кандидат-студенти се внасят на две равни вноски без оскъпяване;

- Кандидат-студентите, които в сроковете по т.4.1, т.4.2 и т.4.3 внесат еднократно пълния размер на семестриалната такса, да заплащат семестриална такса, намалена с 5%;

- Приети кандидат-студенти по т.4.1, т.4.2 и т.4.3, невнесли първа вноска в съответния срок, могат да се запишат като внесат семестриалната такса еднократно в пълен размер.

- Кандидат-студентите, приети в сроковете по т.4.1, т.4.2 и т.4.3, могат да се преместват в друга специалност или форма на обучение със заявление до Ректора без да заплащат допълнителни административни такси, ако заявлението е подадено до 26.07.2024 г.

- Студентите, завършили ОКС "бакалавър" или спец. "Право" в БСУ през последните 5 години, които се записват в магистърски програми, да заплащат семестриална такса за първия семестър, намалена с 20%.

V. Начини на плащане. Семестриалните такси да се внасят:

5.1. с банкова карта по електронен път чрез портала за онлайн кандидатстване на БСУ, e-priem.bfu.bg
5.2. по банкова сметка на БСУ: IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД.
5.3. с банкова карта чрез ПОС терминала в касата на БСУ.

VI. Възстановяване на внесени такси при отказ от обучение.

6.1. Внесени семестриални такси да се възстановява при отказ от обучение в БСУ след писмено заявление до Ректора, в срокове и размери съгласно Правилника за дейността на БСУ, както следва:

  • 75 %, ако заявлението е подадена до една седмица от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • 50 %, ако заявлението е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

6.2. Внесените еднократни семестриални такси, намалени с 5%, в сроковете по т.4.1, т.4.2 и т.4.3, да се възстановяват в размер 70% от внесената сума при писмено заявен отказ от обучение в БСУ, ако заявлението е подадено до 09.08.2024 г.

6.3. Вноски по разсрочени семестриални такси да се възстановяват в размер на 50% от внесената сума, ако заявлението за отказ е подадено до срока за плащане на втората вноска от таксата. Ако заявлението е подадено след този срок, семестриални такси не се възстановяват.