КЛУБ „МЕНИДЖЪР”

Клуб „Мениджър” обединява студенти по специалностите в областта на икономиката и управлението в БСУ, които търсят среда за изява, развитие и обмен на идеи.  Клубът работи със специалисти и практици от публичния и частния сектор и създава реални възможности за реализирането на студентите от БСУ . В Клуб „Мениджър” студентите инициират дискусии по актуални и любопитни теми в сферата на икономиката и управлението, провеждат срещи с представители на бизнеса, осъществяват посещения и тренинги в реална бизнес среда, подготвят се за национални състезания и форуми в сферата на икономическата теория и практика, участват в проектни дейности, споделят възможности за изяви в страната и в чужбина. 


Сбирките на Клуба са два пъти месечно, едната от които е всяка първа сряда на месеца, а втората се насрочва текущо в зависимост от поканения гост и реализираната тема.   

 

За контакти:

доц. д-р Атанас Луизов
Ръководител
Тел. +359 56 900 445
БСУ,  стая 15
luizov@bfu.bg