Център по хуманитарни науки

Център по хуманитарни науки

Центърът по хуманитарни науки (ЦХН) в Бургаския свободен университет е основно звено, което провежда обучение и научни изследвания в областта на хуманитаристиката и обществознанието. Структурно е организиран в два програмни съвета: „Обществени комуникации и информационни науки” и „Социални дейности и психология”. Академичният състав на ЦХН е от висококвалифицирани преподаватели със значими научни постижения, които работят по множество международни проекти, проекти по национален фонд  „Научни изследвания“ и проекти по европейски програми. ЦХН издава научното списание „Съвременна хуманитаристика“,  в което публикуват учени от България и чужбина. 


В рейтинговата система на висшите училища в България Центърът по хуманитарни науки е на първо място сред всички висши училища, обучаващи в областта на обществените комуникации, по качество на преподаването,  по практическа приложимост на обучението, по качество на материалната база,  равнище на информационно-библиотечното и административното обслужване, участие на студентите в стажове. Центърът е на второ място в страната по оценка на възможностите за мобилност, размера на средствата, отделяни на студент за стипендии и финансово подпомагане, по участие на студентите в научноизследователски дейности, подкрепата за кариерно развитие и други критерии, характеризиращи обучението.


Обучението на студентите е по съвременни програми, протича чрез активни методи и е ориентирано към изискванията на практиката. Центърът има установени партньорски взаимоотношения с регионални и социални медии, професионални организации, фирми, правителствени и неправителствени институции за провеждане на практики, стажове, семинари и други съвместни дейности. За практическото обучение на студентите и за включването им в изследователската дейност са създадени и функционират: 

  • Учебна PR агенция „Prakta“, в която студентите по PR и Журналистика осъществяват реални медийни проекти, събития и кампании, и участват в дейности и конкурси на Българското дружество за връзки с обществеността;
  • Лаборатория за психологична подкрепа и развитие, в която студентите по социални дейности, консултиране и психология оказват консултативна помощ под супервизия от утвърдени в национален мащаб специалисти;
  • Лаборатория за психологически и социални изследвания, в която психолози, социални работници, педагози, социолози, журналисти и PR специалисти реализират социални и психологически проучвания и проекти;
  •  Университетски вестник „Студентски страсти“ с традиционно и електронно издание, изготвяни от студенти по журналистика и студентско предаване „Стената”, излъчвано от ефира на БНР – гр. Бургас.   

Практическото обучение и професионалната реализация на студентите се подпомагат също и от Студентския център за кариера и развитие в БСУ.
Между студенти и преподаватели се изгражда взаимно мотивираща връзка, която стимулира ученето, научноизследователската дейност, самостоятелната работа и творческото мислене. В БСУ ежегодно се организира Национална студентска конференция, на която студентите от ЦХН имат възможност с помощта и ръководството на преподавател да представят свои научни или практически разработки. Центърът по хуманитарни науки подпомага участието на студентите в конкурси, конференции и форуми, организирани от други университети и организации и поощрява всяка полезна инициатива на своите възпитаници. Ежегодно ЦХН провежда конкурс за „Награда на Декана”. Студентите имат възможности за изява в Студентски клуб „Дебати“, Театрално ателие, Университетския спортен клуб и др. 


Обучението може да бъде финансирано чрез гарантирани от държавата преференциални студентски кредити, стипендии за успех и чрез специални стипендии за участие в научноизследователски и практически разработки или прояви.


Образователната дейност се провежда по Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ECTS),  която дава възможности за международна мобилност на студентите. По европейската програма за мобилност Eразъм за студентите от ЦХН e осигурено финансиране за провеждане на практики в чужбина, участие в международни проекти и за едносеместриално обучение в европейски университети - партньори на ЦХН.