Център по икономически и управленски науки

Център по икономически и управленски науки

Центърът по икономически и управленски науки (ЦИУН) в Бургаския свободен университет осъществява обучение и научни изследвания в областта на икономиката и бизнес администрацията. Структурно е организиран в три програмни съвета: „Финанси и счетоводство”, „Маркетинг” и „Бизнес администрация”.  Академичният състав включва преподаватели с доказан опит в образователната и в научноизследователската дейност, реализирали редица образователни, научни и ориентирани към бизнеса национални и международни проекти и с публикации в престижни издания в страната и чужбина.
Центърът организира традиционна научна конференция „Съвременни управленски практики“ и издава академичното списание „Бизнес посоки“, в което публикуват български и чужди автори. Списанието е вписано в списъка на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, и е представено в популярни бази данни като ИНИОН РАН, Google Scholar, ZBW- German National Library of Economics Leibniz Information Centre for Economics.


В рейтинговата система на висшите училища в България Центърът по икономически и управленски науки е на първо място сред обучаващите в степените „Бакалавър” и „Магистър” по икономика и управление по качество на материалната база, равнище на информационно-библиотечното осигуряване и административното обслужване, на второ място по практическа приложимост на обучението и по размер на средствата, отделяни на студент за стипендии и финансово подпомагане и на трето място по подкрепа за кариерно развитие.


Центърът по икономически и управленски науки провежда модерноорганизиран учебен процес, осъществяващ се по Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ECTS), която дава възможност за сравнимост на обучението и международна мобилност на студентите.  По европейската програма за мобилност Eразъм за студентите е осигурено финансиране за едносеместриално обучение в университет-партньор на ЦИУН във Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Унгария, Чехия, Полша.  По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти от ЦИУН.


Основен приоритет на Центъра по икономически и управленски науки е да ориентира обучението към изискванията на реалната икономика. Центърът работи в сътрудничество с финансови институции, фирми и браншови организации за провеждане на практики, стажове, семинари и съвместни проекти. Практическото обучение и професионалната реализация на студентите се подпомагат също и от Студентския център за кариера и развитие в БСУ.


В Центъра е изграден климат на сътрудничество между преподаватели, администрация и студенти, осигуряван и мотивиран от надеждна обратна връзка. Научноизследователските и приложните, ориентирани към бизнеса,  проекти на ЦИУН се реализират с участието на студенти. В БСУ ежегодно се организира Национална студентска конференция,  на която студентите имат възможност с помощта и ръководството на преподавател да представят свои научни или практически разработки. Центърът по икономически и управленски науки подпомага участието на своите възпитаници в конкурси, конференции и форуми, организирани от други университети и организации и поощрява всяка тяхна полезна инициатива. Студентите имат възможност за изява също и в студентски клуб „Мениджър“, клуб „Дебати”, учебна PR Агенция, Театралното ателие на БСУ, Университетския спортен клуб и др. 


Обучението може да бъде финансирано чрез гарантирани от държавата преференциални студентски кредити, чрез  стипендии за успех и чрез специални стипендии за участие в научноизследователски и практически разработки или прояви.