Център по икономически и управленски науки

Център по икономически и управленски науки

Центърът по икономически и управленски науки (ЦИУН) в Бургаския свободен университет е сред водещите академични звена в България в обучението и научните изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението. Структурно е организиран в три програмни съвета: „Счетоводство и финанси”, „Маркетинг” и „Администрация и управление”. Академичният състав включва преподаватели с доказан опит в образователната и в научноизследователската дейност, реализирали редица образователни, научни и ориентирани към бизнеса проекти с национално и международно финансиране и с публикации в престижни издания в страната и чужбина.


Центърът организира традиционна научна конференция „Съвременни управленски практики“ и издава академичното списание „Бизнес посоки“, в което публикуват български и чужди автори. Списанието е вписано в списъка на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, и е представено в популярни бази данни като EBSCO, CEEOL, ИНИОН РАН, Google Scholar, ZBW- German National Library of Economics Leibniz Information Centre for Economics.


В рейтинговата система на висшите училища, предлагащи обучение по икономика и управление в страната, Центърът по икономически и управленски науки заема челни места по удовлетвореност от избора, удовлетвореност от учебния процес, възможности за международна мобилност на студентите, регионална значимост, подкрепа за участие в стажове, подкрепа за участие на студенти в научноизследователската дейност и цитируемост на научните публикации.


Центърът по икономически и управленски науки провежда модерноорганизиран учебен процес, осъществяващ се по Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ECTS), която дава възможност за сравнимост на обучението и международна мобилност на студентите.  По европейската програма за мобилност Eразъм+ за студентите е осигурено финансиране с цел обучение или практика. Сред университетите партньори на ЦИУН са престижни висши училища от Германия, Италия, Нидерландия, Португалия, Унгария, Чехия, Полша, Турция, Гърция, Румъния, Хърватия, Латвия и други страни. Реализират се и международни проекти с участието на студенти.


Основен приоритет на Центъра по икономически и управленски науки е да ориентира обучението към изискванията на реалната икономика. Центърът работи в сътрудничество с финансови институции, фирми и браншови организации за провеждане на практики, стажове, семинари и съвместни проекти. Практическото обучение и професионалната реализация на студентите се подпомагат също и от Студентския център за кариера и развитие в БСУ.


В Центъра е изграден климат на сътрудничество между преподаватели, администрация и студенти, осигуряван и мотивиран от надеждна обратна връзка. Научноизследователските и приложните, ориентирани към бизнеса, проекти на ЦИУН се реализират с участието на студенти. В БСУ ежегодно се организира Национална студентска конференция, на която студентите имат възможност с помощта и ръководството на преподавател да представят свои научни или практически разработки. Центърът по икономически и управленски науки подпомага участието на своите възпитаници в конкурси, конференции и форуми, организирани от други университети и организации и поощрява всяка тяхна полезна инициатива. Студентите имат възможност за изява също и в студентски клуб „Мениджър“, клуб „Дебати”, Университетския спортен клуб и др.


Обучението може да бъде финансирано чрез гарантирани от държавата преференциални студентски кредити, чрез  стипендии за успех и чрез специални стипендии за участие в научноизследователски и практически разработки или прояви.

Възпитаниците на ЦИУН получават висококвалифицирана теоретична и практико-приложна подготовка, както и актуални знания и умения за успешна професионална реализация по специалността в страната и чужбина.