Център по информатика и технически науки

Център по информатика и технически науки

Центърът по информатика и технически науки (ЦИТН) в Бургаския свободен университет провежда обучение в областта на информационните технологии, компютърните науки, роботиката, енергетиката и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Структурно е организиран в два програмни съвета: „Информатика и компютърни науки” и „Технически науки”. Научните колективи в ЦИТН работят по проекти в направленията: съвременни софтуерни технологии, изкуствен интелект, роботизирани системи, енергийна ефективност, водородна енергетика и нетрадиционни ВЕИ. Центърът издава електронно списание „Компютърни науки и комуникации”.


В рейтинговата система на висшите училища в България Центърът по информатика и технически науки е на първо място сред всички висши училища, обучаващи в областта на компютърните и комуникационните технологии, по качество на преподаването,  практическата приложимост на обучението, по качество на материалната база,  равнището на информационно-библиотечното и административното обслужване, оценката на възможностите за мобилност, подкрепата за участие в стажове и др. Центърът е на второ място в страната по размер на средствата, отделяни на студент за стипендии и финансово подпомагане, както и по отношение на подкрепата за кариерно развитие на студентите.


В Центъра по информатика и технически науки обучението е организирано според световните стандарти и отразява  тенденциите в развитието на технологиите. За обучението на студентите е оборудван модерен лабораторен комплекс с 11 инженерно-технически лаборатории и 10 компютърни зали със специализиран софтуер и високоскоростен интерент достъп. 


Центърът по информатика и технически науки поддържа активно сътрудничество с  организации и институции, които работят в областта на компютърните технологии, енергетиката и ВЕИ като: „Телерик”, „Мусаласофт”, „Смарт системс”, фотоволтаични, водни и вятърни централи, НЕК,  ДАНС, Института по криминалистика и криминология и др. , където се провеждат стажове, практики, семинари и наблюдения. Практическото обучение и професионалната реализация на студентите се подпомагат също и от Студентския център за кариера и развитие в БСУ.


Обучението се осъществява по Европейската система за трансфер на образователни кредити (ECTS),  която дава възможности за международна мобилност на студентите. По европейската програма за мобилност Eразъм за студентите от ЦИТН e осигурено финансиране за провеждане на практики в чужбина, за участие в международни проекти и за едносеместриално обучение в университети-партньори на ЦИТН в Германия, Великобритания, Португалия, Полша, Турция и Гърция.


Паралелно с обучението или след дипломирането си студентите в ЦИТН имат възможност да придобиват педагогическа правоспособност по съответната специалност. Към Центъра по информатика и технически науки функционира Cisco Академия, която провежда курсове за международно сертифициране на мрежови специалисти.


Студентите имат възможности за изява в Школата по роботика и в Клуба по състезателно програмиране. Ежегодно БСУ организира Национална студентска конференция за представяне на студентски разработки. Подкрепя се участието на студентите в научни форуми в други университети в страната и в работата по научноизследователски проекти на ЦИТН.


Обучението може да бъде финансирано чрез гарантирани от държавата преференциални студентски кредити, чрез стипендии за успех и чрез специални стипендии за участие в научноизследователски и практически разработки или прояви.