Център по юридически науки

Център по юридически науки

Центърът по юридически науки (ЦЮН) е основно звено в структурата на Бургаския свободен университет, което извършва обучение и научни изследвания в областта на правото и публичната администрация. Той се състои от Юридически факултет и Правна клиника. Юридическият факултет е разкрит през 1990 г. Той е първият факултет в структурата на Бургаския свободен университет и вторият създаден в страната. Структурно е организиран в четири програмни съвета: Програмен съвет по "Теория и история на държавата и правото", Програмен съвет по „Частно право”, Програмен съвет по „Международно право и международни отношения” и Програмен съвет по „Публично право, администрация и управление”. 


Центърът по юридически науки е пълноправен член на Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA), което позволява да се следят тенденциите в европейското юридическо пространство. Центърът има дългосрочна програма за сътрудничество с Българската асоциация по международно право и Института по международно право. Осъществява научно сътрудничество с правни факултети в Университет Риукоку в Киото - Япония, Московския държавен университет, Вилнюския университет – Литва, Университета в Търнава – Словакия, Университета на Осло – Норвегия   и други. Специализирано издание на Центъра по юридически науки е научното списание “Юридически сборник”.


В рейтинговата система на висшите училища в България Центърът по юридически науки заема първо място по качество на материалната база, информационно-библиотечното и административното обслужване и второ място сред всички юридически факултети в страната по качеството на преподаване, практическа приложимост на обучението, участие в стажове, подкрепа за кариерно развитие, възможности за мобилност, регионална значимост и др. 


Центърът по юридически науки в БСУ е единственият в Югоизточна България, който извършва обучение по специалностите „Право” и „Публична администрация”. Образователният процес се осъществява по Европейската система за трансфер на образователни кредити (ECTS), което дава възможности за сравнимост на обучението, избираемост на учебни курсове и учебни форми и мобилност на студентите. Учебните програми в двете професионални направления включват широк кръг от избираеми учебни курсове, което позволява на студентите да изграждат предпочитан професионален профил. 
Образователният процес е практически ориентиран. По специалността „Право” ежегодно се провеждат съдебни практики, които са елемент от учебния план. Важна част от обучението е действащата Правна клиника, която дава възможност на студентите да свържат получените теоретични познания с нуждите на практиката. Студентите в специалностите от професионално направление „Администрация и управление” преминават стажове в структури на общинската и държавната администрация. Практическото обучение и професионалната реализация на студентите се подпомагат също и от Студентския център за кариера и развитие в БСУ.


Студентите от Центъра по юридически науки могат да намерят изява също и в Клуба по решаване на казуси, в дискусионен клуб „Дебати” и  в студентски клуб „Мениджър”. Центърът по юридически науки ежегодно организира Национално състезание по решаване на казуси с участието на отбори от университетите, обучаващи по специалността „Право”, и изпраща свои отбори на аналогични състезания в други университети.  Ежегодно в БСУ се провежда Национална студентска конференция с представителство на студентите от направленията „Право” и „Администрация и управление”.  Центърът поощрява участието в научни форуми, състезания и конкурси, организирани както от БСУ и ЦЮН, така и от други университети и организации.
Обучението може да бъде финансирано чрез гарантирани от държавата преференциални студентски кредити, чрез  стипендии за успех и чрез специални стипендии за участие в научноизследователски и практически разработки или прояви.