Управление на качеството

Управлението на качеството произтича от статута на БСУ на недържавно висше училище и от мисията на университета да подготвя конкурентоспособни специалисти с висша квалификация и качества за бърза професионална реализация и развитие в динамична и глобализираща се среда. 

Бургаският свободен университет понастоящем е в процес на работа и сертификация по стандарт ISO 9001:2015, като се подготвят за сертифициране всички основни дейности и направления: образование на студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен, квалификационна дейност, научноизследователска дейност и международна дейност.

 

Цели по качеството: 

 • Да предлага специалности с високо и устойчиво търсене, като реагира изпреварващо на очертаващите се тенденции в пазара на труда. 
 • Да ориентира обучението към изискванията на практиката, като развива трайни връзки с бизнеса, с професионални организации, с правителствени и неправителствени институции. 
 • Да гарантира интересите на студентите, като осигурява възможности за избор, представителност, мобилност и изява. 
 • Да развива и усъвършенства дейността си, като изгради рационална система за измерване и контрол на качеството. 
 • Да предлага социално приемлива цена на обучението, като прилага механизми за ефективно управление на ресурсите. 
 • Да приобщава учебния процес към европейските ценности и стандарти, като се интегрира с други академични институции за обмен на опит и съвместни проекти.  
 • Да насочва научноизследователската дейност към значими за обществената практика проблеми, като изгражда конкурентна среда за стимулиране и финансиране. 
 • Да поддържа оптимално равнище на академичния състав, като отстоява институционалните критерии за подбор, атестиране и научно развитие. 
 • Да налага високи стандарти за работа и общуване, като осигурява модерна материална и технологична среда.  

 

Методи и процеси за управление на качеството:

 • Провеждат се ежегодни анкетни проучвания сред кандидат-студентите, студентите, завършилите студенти, преподавателите и работодателите относно отделни параметри на качеството.
 • Чрез систематични вътрешни и външни одити  се извършва мониторинг на всички основни, спомагателни и обслужващи дейности  и структурни звена.
 • Резултатите от одитите и анкетните проучвания се анализират на управленските равнища в БСУ и чрез система за контрол на решенията се регистрират предприетите действия и резултатите от тях.
 • Провеждат се регулярни и планирани обучения на преподавателите и служителите  съобразно специфични цели на БСУ, установените при мониторинга потребности и др.  
 • Извършва се ежегодно оценяване и атестиране на всички преподаватели и служители съобразно целите по качеството и определените стандарти за работа в БСУ.

 

Провеждани анкетни проучвания:     

 • Сред кандидат-студентите относно мотивите и очакванията им;
 • Сред студентите на БСУ за оценяване качеството на преподаване и преподавателя; 
 • Сред студентите за оценка на учебната дисциплина;
 • Сред студентите за административното обслужване и информационното осигуряване;
 • Сред завършващите образователни програми на БСУ относно учебния план;
 • Сред възпитаниците на БСУ за професионалната реализация и кариерното развитие;
 • Анкетно проучване сред работодателите за оценка на компетенциите;
 • Анкетно проучване сред преподавателите. 

 

Планове и отчети за вътрешни одити по качеството

 

За контакти:

проф. д-р Мария Алексиева
Зам.-ректор и Представител на ръководството по качеството
БСУ, стая 306, тел. +359 56 900 506
malex@bfu.bg

 

Светла Хаджиева
отдел „Качество на обучението”
БСУ, стая 16, тел: +359 56 900 446
svhadjieva@bfu.bg