Научна дейност

Научна дейсност в БСУ

НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

Списание „Бизнес посоки”

Списание  "Бизнес посоки” е вписано в списъка на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, и е представено в популярни бази данни като ИНИОН РАН, Google Scholar, ZBW- German National Library of Economics Leibniz Information Centre for Economics. Списанието е в процес на оценяване за вписване в информационни бази данни SCOPUS и EBSCO.

 

Списание „Съвременна хуманитаристика”

Мисията на сп. „Съвременна хуманитаристика“ е бъде форум за обсъждане и дискусии по важни за хуманитаристиката теми; да отразява научните търсения, идеи и постижения на преподавателите от Бургаския свободен университет; да съобщава за научните прояви в Центъра по хуманитарни науки; да служи за откриване и развитие на бъдещи научни таланти.

 

Електронно списание „Компютърни науки и комуникации”

Електронното списание "Компютърни науки и комуникации" http://ojs.bfu.bg/ на Центъра по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет е научно издание в сферата на информационните и комуникационните технологии. Списанието е включено в референтната база на ВИНИТИ – РАН (Всерусийски институт за научна и техническа информация на Руската академия на науките) и в препоръчителната база за реферирани издания на Национален център за информация и документация (НАЦИД).

 

Юридически сборник

Мисията на сп. „Юридически сборник“ е да бъде издание, в което се дискутират актуални теми от теорията и практиката, в което могат да бъдат развити оригинални идеи и което отразява задълбочени научни търсения. Списанието е ориентирано не само към запознаване на юридическата общност с работата и постиженията на преподавателите от Бургаския свободен университет, но е открито и за публикуване на интересни научни разработки на учени от други учебни заведения и практикуващи юристи, като по този начин списанието добива национално значение.

 

Годишник на Бургаския свободен университет

Годишникът на БСУ е сборник от научни трудове на преподаватели и докторанти на Бургаския свободен университет, който се издава веднъж годишно. По преценка на редакционната колегия в Годишника могат да публикуват и други лица от страната или чужбина. Годишникът включва всички научноизследователски направления в центровете на университета. В изданието се публикуват научни съобщения и статии, а в отделни случаи и студии.

 

Годишник Студентско научно творчество

Годишникът Студентско научно творчество на БСУ е сборник от публикации на студенти и докторанти от БСУ и други университети, който се издава веднъж годишно след организираната годишна национална конференция за студентско научно творчество. Годишникът включва всички научни доклади на студенти, които са се класирали на националния форум.

 

Издания от конференции

Изданията от конференции са сборници от доклади на преподаватели и докторанти, които са участвали в конференциите, организирани от БСУ. Те се издават преди/ след провеждане на конференцията, съгласно информацията за организиране и провеждане на конференцията.

Повече информация  

 

Научни прояви

 

Научна е-библиотека

Научната е-библиотека е специализиран портал със свободен достъп до пълнотекстова база данни с научни публикации на преподавателите от Бургаския свободен университет. Порталът предлага възможности за разглеждане и търсене по автор, заглавие, тема и общност или издание. 

Повече информация