Студентски стипендии

Средствата за стипендии, изплащани на студентите от Бургаския свободен университет, са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цел на проекта е студентите да се насърчават да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.


Евростипендиите са два вида:

 • Стипендии за успех, които са в размер на 600 лева за семестър.
 • Специални стипендии, в размер на 200 лева за семестър. 

 

Кой може да кандидатства за стипендия за успех:

 • Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00.
 • Студентите в първи курс могат да получават стипендии от втория семестър на своето обучение. За студентите от първи курс се взема средният успех от първия семестър на текущата учебна година. 

 

Кой може да кандидатства за специална стипендия: 

Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научноизследователски или практически разработки.

 • Разработката/участието трябва да е от областта на изучаваната специалност и да е от предходния или текущия семестър.
 • Студентите, които имат повече от една разработка, отговаряща на горното условие, могат да получат повече от една (до пет) стипендии на семестър.
 • Не се допуска кандидатстване с една и съща разработка за повече от една специална стипендия.
 • Студентите в първи курс могат да получават специална стипендия от втория семестър на своето обучение.

 

Кога, как и къде се подават документи за евростипендии:

 • За евростипендии се кандидатства за всеки семестър поотделно и съгласно график, обявен в сайта на проекта
 • Кандидатстването става онлайн в сайта на проекта eurostipendii.mon.bg
 • За стипендия за успех и за всяка специална стипендия се попълват отделни формуляри.
 • Разпечатаните формуляри се подават в БСУ, стая 19.
 • В БСУ, стая 19 студентите могат да получат допълнителна информация и помощ при попълването на формулярите.
 • Кандидатите за специални стипендии представят и доказателство за участието си в научноизследователски или практически разработки.

 

Изисквания към доказателството за участие в научноизследователски или практически разработки:

 • Може да бъде копие на разработката. Когато тя е с голям обем, може да бъде копирана част от нея, като копието трябва да съдържа първата и последната страница, така че да се виждат темата и имената на кандидатстващия.
 • При невъзможност да се представи копие, доказателството за участие може да бъде документ, издаден от университета (организацията), в която е направена разработката.
 • Удостоверяващ документ е всеки официално издаден документ от организация (орган), провеждащ олимпиади, национални състезания, прояви и др. 
 • Студентите, които са участвали в разработки и прояви, организирани от БСУ, но нямат документ, могат да се обърнат към Учебен отдел за допълнителна информация.

 

Как става класирането: Стипендиите за успех се разпределят пропорционално на броя на студентите във всяка специалност, а специалните стипендии – по центрове. Класирането става по низходящ ред на средния успех. 


Как се изплащат стипендиите: Сумите се превеждат по банкови карти, издадени персонално на студента. Банковата карта може да бъде само от „Алианц Банк България”. 


Къде да получа допълнителна информация: в сайта на проекта eurostipendii.mon.bg   или в Учебен отдел.

 

За контакти:
Димитричка Цонева
+ 359 56 900 449
БСУ, стая 19
delovod@bfu.bg