Специалност „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Инженер по комуникации
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността: 
Студентите получават в бакалавърската програма по специалност „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници” придобиват задълбочени знания за различните видове възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и по управляваща и силова електроника, комуникационна и компютърна техника, програмиране и информационни управляващи комплекси в енергетиката. Завършилите могат да извършват проектантска и инвеститорска дейност на различни видове ВЕИ централи, програмно осигуряване, експлоатация и поддръжка на съоръжения, както и управление на фирми за производство, изследване и експлоатация на електронни системи за ВЕИ.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Провеждат се стажове и различни видове практически обучения във ВЕИ централи и енергийни обекти. Студентите могат да се обучават в практически курсове за различни нива на Safety Management и експлоатация на различни видове ВЕИ централи.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция и Турция.  

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)” могат да се реализират в организации и фирми за научно развитие и изследване на производството, внедряване и експлоатация на системи и комплекси за добиване на електроенергия от ВЕИ, в компании за преобразуване на енергията на ВЕИ в друг вид енергия, електроразпределителни дружества, транспортни фирми, в центрове за метрология и стандартизация за експлоатация, сервиз, контрол и сертификация на интелигентни енергийни системи и системи за енергиен мениджмънт и енергийна ефективност.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми