Магистърска програма „Mаркетинг и дигитални комуникации” - на английски език

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: задочно 

Профил на специалността:

Еволюцията в дигиталните комуникации създаде нови възможности и нови хоризонти в маркетинговите и рекламните комуникации. Най-успешните компании на глобалния пазар прилагат маркетингови стратегии, които съчетават най-добрите класически маркетингови техники с възможностите на дигиталния маркетинг. Магистърската програма по специалността „Маркетинг и дигитални комбинации” осигурява съвременни знания и умения в областта на маркетинга, комбинирайки управленска маркетингова експертиза с приложението на дигиталните комуникации. Портфолиото от дисциплини включва обучение по стратегически маркетинг, уеб-маркетинг на взаимовръзките, социални медии и маркетингова метрика, маркетингови изследвания и маркетингови информационни системи, SEO, електронна търговия, управление на маркетинга и др. Програмата е насочена към развиване на творческо и критично мислене, без което не може да се постигне маркетингова ефективност в условията на висока конкуренция на пазарите. Завършилите успешно магистърската програма по специалността „Маркетинг и дигитални комбинации” могат да намерят реализация във всякакви видове търговски дружестра като маркетинг мениджъри, акаунт мениджъри, мениджъри „Връзки с клиентите“, мениджъри „Ключови клиенти“, бранд мениджъри, мениджъри и специалисти в отдели „Дигитален маркетинг“, „Мобилен маркетинг и маркетинг в социални мрежи“, както и като консултанти по дигитален маркетинг.

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Маркетинг и дигитални комбинации” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Учебен план и учебни програми