Магистърска програма „Социално консултиране и психология”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: социален консултант и психолог 
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:
Съвременното общество изправя личността пред множество предизвикателства. Справянето с тях често не е по силите на отделния човек. Необходима е квалифицирана помощ от добре подготвени специалисти в областта на социалните проблеми и психологическото подпомагане. Студентите в магистърската програма по специалността „Социално консултиране и психология” усвояват спецификата на социалното консултиране като процес, запознават се с психологията на личността, групите и социалните общности в аспекта на нейната практическа приложимост, формират умения за диагностика на психичните феномени и работа в кризисни ситуации. 

 

Обучение:
За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 3.4. Социални дейности обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Социално консултиране и психология” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми