Магистърска програма „Стратегически комуникации и медия мениджмънт”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по стратегически комуникации и медия мениджмънт 
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:
„Стратегически комуникации и медиен мениджмънт” е магистърска програма, в която се пресичат практическите проекции на PR, рекламата и бранда. Студентите се подготвят да провеждат комуникацията с партньори на собствения си малък или среден бизнес или да заемат място в корпоративните комуникационни отдели на големи национални и мултинационални компании. Обучението се основава на принципа учене чрез правене (learning by doing). Студентите работят по задания на реални клиенти, пред които представят своите идеи. Водещата цел на специалността „Стратегически комуникации и медия мениджмънт ” е студентите да усвоят специфични знания, да надградят и да обогатят уменията и компетентностите си за стратегическо планиране на комуникацията на институция и умения за боравене с информация на различни нива – организационно, институционално и персонално. 

 

Обучение:
Магистърската програма „Стратегически комуникации и медия мениджмънт ” е предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен по „Връзки с обществеността” и „Журналистика”.  За завършили специалности от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Връзки с обществеността, Журналистика и др.) обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Стратегически комуникации и медиен мениджмънт” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми