Магистърска програма "Банков и застрахователен мениджмънт"

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по специалността „Банков и застрахователен мениджмънт” е предназначена за подготовка на кадри с възможност за комплексна реализация във финансовите институции от нов тип. Обучението цели формиране на специфични познания и добиване на по-високи професионални компетенции за работа на различни йерархични нива в банковия и застрахователния сектор. Акцент е поставен и на практическата подготовка на специалистите.

Завършилите магистри по специалност «Банков и застрахователен мениджмънт» ще намерят по-добра реализация в търговските банки, застрахователните дружества и многобройните техни офиси и служби. Така също и за консултантска дейност, извършване на прогнози, създаване и развитие на банкови и застрахователни продукти по управление на риска.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.  

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Банков и застрахователен мениджмънт”е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми