Магистърска програма „Мениджмънт в ИТ сектора”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Мениджър в ИТ сектора 
Форма на обучение: Задочна

 

Профил на специалността:
Магистърската програма „Мениджмънт в ИТ сектора” осигурява овладяването и развитието на приложими знания за управлението на ИТ проекти; управлението на талантите в ИТ сектора; управлението на продажбите в ИТ сектора; управлението на финансите в ИТ сектора; управлението на иновациите и инвестициите н ИТ сектора; застрахователните решения в ИТ сектора; управлението на работодателската марка в ИТ сектора; стандартите за управление на риска и информационната сигурност.

Обучението в магистърска програма „Мениджмънт в ИТ сектора” подпомага развитието на широк набор от компетенции, в т.ч. аналитичност, критичност при изследване на проблемите, иновативност - умения от изключителна важност за провеждането на ефективна управленска дейност.

Завършилите специалността притежават компетентности, които им дават възможност да се реализират като анализатори и консултанти при управлението на ИТ бизнеса; ръководители на отдели в ИТ организации; мениджъри на ИТ проекти; ИТ специалист по продажби и др. позиции.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление, 3.6. Право, 4.6 Информатика и компютърни науки, 5.3 Комуникационна и компютърна техника. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “Мениджмънт в ИТ сектора” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Такса за обучението: 1400 лв. на семестър за едногодишна магистърска програма. Таксата може да бъде платена на две вноски по 740 лв. по време на всеки семестър. Плащането става онлайн или по банков път.

 

За контакти:
проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg

 

Учебен план и учебни програми

Платформа за електронно обучение

Онлайн кандидатстване