Магистърска програма „Приложно програмиране”

Приложно програмиране, магистърска програма

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър информатик
Форма на обучение: редовно, задочно

Профил на специалността:

Магистрите, завършили специалността „Приложно програмиране“, притежават необходимия обем от знания, практически умения и способности за проектиране, разработка, внедряване и поддържане на софтуерни продукти и приложения. Обучението включва задължителни дисциплини: Принципи и практики ООП; ORM технологии; ASP.NET приложения; Алгоритми и структури от данни; Разработка на софтуер; Мултиплатформени мобилни приложения; Компонентно тестване на софтуер; Системи за контрол на версиите и избираеми дисциплини: Управление на бази данни и знания; Информационна инфраструктура; Добри практики при писане на програмен код; Програмиране на графични интерфейси.

Завършилите магистърска степен на обучение по специалност „Приложно програмиране” могат да заемат всяка позиция в организациите, разработващи софтуерни продукти и приложения, а също и в бизнес организациите или в публичната администрация – като аналитици, проектанти, разработчици, тестери, отговарящи за контрола на качеството, ръководители на екипи, експерти, консултанти и други. Друга възможна реализация е научно-изследователска и преподавателска работа.

Обучение:

За завършили специалности от професионални направления 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.4. Науки за земята, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа.

Прием:

Приемът в магистърската програма по специалност „Приложно програмиране ” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Свали брошура

 

 Учебен план и учебни програми