Магистърска програма „Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър - инженер 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:
Завършилите магистърска степен на обучение по специалност  „Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението” могат да работят като: експерти към съдебната система, прокуратурата, дознанието, следствието, както и към застрахователни компании; щатни експерти към ДАИ, КАТ, институтите по криминалистика, ДАНС, ГДБОП, МВР, общински служби и др. Тази специалност предлага комплекс от знания и умения в областта на съдебните пътно-транспортни и автотехнически експертизи, оценка на щети при ПТП, организация и безопасност на движението, правораздаването, криминалистичните изследвания, и др. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.6. Материали и материалознание, 5.10. Химични технологии и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми