Съвместна магистърска програма „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по сигурност на стратегически инфраструктури и производства
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Това е една от първите съвместни магистърски програми, водещи до издаване на тройни дипломи – заедно с Химикотехнологичния и металургичен университет в професионално направление 5.9 Металургия и с Международното висше училище в професионално направление 3.7 Администрация и управление.
Студентите, завършили специалност „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“, придобиват и усъвършенстват компетенции, свързани с необходимите професионални дейности в областта на управлението на сигурността на критичната инфраструктура, вземането на компетентни решения в кризисни ситуации, при бедствия, аварии и катастрофи. Програмата е с фокус върху управлението на процесите на функциониране на енергийните, механичните, строителните, компютърните, софтуерните и други системи. Магистрите по специалност „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ могат да се реализират като ръководни специалисти в инженерингови дейности във фирми от индустрията и туризма; да изпълняват функциите на технически, ръководен персонал на промишлени предприятия, транспортни, строителни и туристически фирми; като експертни специалисти в областта на теорията на развитието и приложението на рисковите технологични системи в различни области на реалния бизнес, консултантска дейност, инженерна практика, фирмено управление, държавна и местна администрация като организатори и ръководители на различни звена изискващи техническа подготовка.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.9 Металургия и 3.7. Администрация и управление е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с допълнителен модул дисциплини. В специализираните курсове са предвидени въвеждащо концентрирано обучение с гост-лектори, периоди на работа в дигитална среда и последващ кратък семинар за представяне на резултати.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства ” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Свали брошура

 Учебен план и учебни програми