Магистърска програма „Митническо разузнаване и разследване”

Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: магистър по митническо разследване 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалност „Митническо разузнаване и разследване” подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на Министерството на финансите и Агенция „Митници”. Основната ѝ цел е да подготвя експерти, които да могат да осъществяват с успех задачите, свързани с осъществяване на митническото разследване и извършването на неотложни действия, когато това се налага, за да може да се събират качествени доказателства по дела за митнически престъпления. Програмата осигурява специализирани знания и създава умения както в областта на досъдебното производство, така и в сферата на модерните административни, информационни и мениджърски техники във връзка с дейността на МФ и Агенция „Митници”. Успешно завършилите магистърската програма по специалност “Митническо разузнаване и разследване” могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в структурите на МФ и Агенция „Митници”, както и да работят като консултанти в областта на митническото облагане. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления: 3.7. Администрация и управление, 3.6. Право и 3.8. Икономика и 9.1. Национална сигурност обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. 
За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата при полагане на допълнителни дисциплини в същия срок на обучение. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Митническо разузнаване и разследване” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен. 

 

 Учебен план и учебни програми