Магистърска програма „Публична администрация”

Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: магистър по публична администрация 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността: 
Магистърската програма по специалност „Публична администрация” осигурява специализирани знания, като дава квалификация и създава умения в областта на модерните административни, информационни и мениджърски техники и стратегически подходи. Програмата е съобразена със спецификата на региона, проблемите на регионалното развитие и кохезионната политика на Европейския съюз. Акцентира се върху финансовите стратегии на Европейския съюз и финансирането на регионални и национални проекти. Завършилите магистърската програма по специалност „Публична администрация” могат да заемат позиции на всички нива на държавната администрация и местната администрация в страната.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления: 3.7. Администрация и управление, 3.6. Право и 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. 
За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления е предвидена възможност за включване в програмата при полагане на допълнителни дисциплини.  Обучението е четири семестъра и завършва с дипломна работа. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “Публична администрация” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен

 

 Учебен план и учебни програми