Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 "МИКС-ИП", Дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“.

 

Краен срок за подаване на документи: 15 април 2022 г. (петък), 17:00 часа.

 

Повече информация може да получите ТУК !

 

 

logo-proekt-2021.JPG