Студентски стипендии

Студентските стипендии се осигуряват чрез различни програми и източници на средства. До 2018 г. студентски стипендии за успех и специални стипендии за постижения са изплащани на студентите от БСУ по проект на МОН BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Този проект приключи успешно през 2017 г. 

Успешни студенти на Община Бургас

Студентски стипендии се осигуряват по програмата „Успешни студенти“ на Община Бургас.   Право да кандидатстват по Общинска програма „Успешни студенти“ имат студенти, обучаващи се в първи, втори или трети курс в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по специалност, за която се предвижда обучение само за степен "Магистър". Размерът на финансовото подпомагане на студенти по мярка - семестриална стипендия „Успешни студенти“ е от 150 до 200 лева месечно. Сроковете за кандидатстване и условията за отпускане на стипендиите се определят и обявяват в сайта на Община Бургас.

Успешни студенти на Община Бургас

Студентски практики Фаза 2 на МОН

Студентите получават също и стипендия за участие в практическо обучение в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Право на участие в проекта имат всички действащи студенти, независимо от формата на обучание и образователната степен. 

Студентски практики Фаза 2 на МОН