Студентски стипендии

Студентски стипендии - Фаза1

Средствата за стипендии, изплащани на студентите от Бургаския свободен университет, са осигурени по BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Цел на проекта е студентите да се насърчават да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.


Евростипендиите са два вида:

 • Стипендии за успех, които са в размер на 750 лева за семестър (по 150 на месец)
 • Стипендии за специални постижения, в размер на 300 лева за семестър. 

 

 Кой може да кандидатства за стипендия за успех:

 • Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00 и които се обучават в приоритетни професионални направления.
 • В БСУ приоритетни са всички професионални направления и специалности в структурата на Центъра по информатика и технически науки. Студентите от останалите специалности в БСУ могат да кандидатстват само за стипендии за специални постижения.
 • Студентите в първи курс могат да получават стипендии от втория семестър на своето обучение. За студентите от първи курс се взема средният успех от първия семестър на текущата учебна година. 

 

Кой може да кандидатства за специални постижения: 

Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научноизследователски или практически разработки.

 • Разработката/участието трябва да е от областта на изучаваната специалност и да е от предходния или текущия семестър.
 • Студентите, които имат повече от една разработка, отговаряща на горното условие, могат да получат повече до три стипендии на семестър.
 • Не се допуска кандидатстване с една и съща разработка за повече от една специална стипендия.
 • Студентите в първи курс могат да получават специална стипендия от втория семестър на своето обучение.

 

Кога, как и къде се подават документи за евростипендии:

 • За евростипендии се кандидатства за всеки семестър поотделно и съгласно график, обявен в сайта на проекта
 • Кандидатстването става онлайн в сайта на проекта eurostipendii.mon.bg
 • За стипендия за успех и за всяка стипендия за специални постижения се попълват отделни формуляри.
 • Разпечатаните формуляри се подават в БСУ, стая 19.
 • В БСУ, стая 19 студентите могат да получат допълнителна информация и помощ при попълването на формулярите.
 • Кандидатите за стипендии за специални постижения представят и доказателство за участието си в научноизследователски или практически разработки.

 

Изисквания към доказателството за участие в научноизследователски или практически разработки и дейности:

 • Може да бъде копие на разработката. Когато тя е с голям обем, може да бъде копирана част от нея, като копието трябва да съдържа първата и последната страница, така че да се виждат темата и имената на кандидатстващия.
 • При невъзможност да се представи копие, доказателството за участие може да бъде документ, издаден от университета (организацията), в която е направена разработката.
 • Удостоверяващ документ е всеки официално издаден документ от организация (орган), провеждащ олимпиади, национални състезания, прояви и др. 
 • Студентите, които са участвали в разработки и прояви, организирани от БСУ, но нямат документ, могат да се обърнат към Учебен отдел за допълнителна информация.

 

Как става класирането: Стипендиите за успех се разпределят пропорционално на броя на студентите във всяка специалност, а стипендиите за специални постижения – по центрове. Класирането става по низходящ ред на средния успех. 


Как се изплащат стипендиите: Сумите се превеждат по банкови карти, издадени персонално на студента. Банковата карта може да бъде само от „Алианц Банк България”. 


Къде да получа допълнителна информация: в сайта на проекта eurostipendii.mon.bg   или в Учебен отдел.

 

За контакти:
Ваня Абаджиева
+ 359 56 900 449
БСУ, стая 19
delovod@bfu.bg