Акредитации и сертификати

Бургаският свободен университет понастоящем е в процес на работа и сертификация по стандарт ISO 9001:2015, като се подготвят за сертифициране всички основни дейности и направления: образование на студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен, квалификационна дейност, научноизследователска дейност и международна дейност.  

 

Институционална акредитация

БСУ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), като през 2024 г. получи максималния срок на институционална акредитация, предвиден от Закона за висшето образование – шест години. НАОА е държавният орган, който признава правото на висшите училища да дават висше образование, като оценява качеството на всички основни дейности: образователен процес, научноизследователска дейност, международно сътрудничество, управление на качеството, реализация на възпитанците и конкурентоспособност. В БСУ са акредитирани също и всички професионални направления, по които се обучават студенти и докторанти.

 

Акредитирани професионални направления с образователни степени „Бакалавър” и „Магистър”:

 • 1.2. Педагогика  
 • 3.2. Психология
 • 3.6. Право  
 • 3.7. Администрация и управление  
 • 3.8. Икономика  
 • 4.6. Информатика и компютърни науки 
 • 5.2. Електротехника, електроника и автоматика  
 • 5.3. Комуникационна и компютърна техника  

 

Акредитрани научни специалности с образователна и научна степен „Доктор”:

 • 1.2. Предучилищна и начална училищна педагогика
 • 3.2. Педагогическа и възрастова психология
 • 3.2. Социална психология
 • 3.6. Граждански процес
 • 3.6. Наказателно право
 • 3.8. Икономика и управление (индустрия)
 • 4.6. Информатика  
 • 5.2. Инженеринг и електронизация в електроснабдяването