Специалност „Счетоводство и финанси”

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Икономист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността: 
Бакалавърската програма по специалност „Счетоводство и финанси” подготвя квалифицирани финансови и счетоводни специалисти за нуждите на частния и публичния сектор, държавната и общинска администрация. Студентите получават фундаментална широкопрофилна икономическа подготовка и специализирани знания, умения и компетенции в областта на: корпоративните и публичните финанси; банките, застраховането и социалното осигуряване; технологията на счетоводната отчетност, одит и анализ; финансовото, банковото и бюджетното счетоводство; данъчния, митническия и валутния контрол; инвестициите и капиталовия пазар; международните валутно-финансови отношения. Обучението отразява новостите във висшето образование и специалността, провежда се според държавните изисквания и е съгласувано с водещи наши и чуждестранни университети.

 

Допълнителна квалификация:
За желаещите се осигурява възможност за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ или „Учител по технологии и предприемачество“, като квалификационният курс за учителска правоспособност може да бъде по време на обучението или след завършването на специалността. Организират се също и курсове за професионална квалификация на застрахователни брокери съгласно Кодекса за застраховане.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е част от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм+.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм+ студентите могат да получат стипендия за обучение в университети партньори в Германия, Италия, Холандия, Португалия, Унгария, Чехия, Полша, Хърватия, Турция, Гърция и др. По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалност „Счетоводство и финанси” имат широки възможности за успешна професионална реализация във всички сектори на икономиката. Те могат да работят като оперативни счетоводители; специалисти по вътрешнофирмен анализ и контрол; консултанти в счетоводни къщи, одиторски дружества и компании; специалисти по данъчно управление и данъчна администрация; финансови консултанти, мениджъри и частни предприемачи; валутни трейдъри; митнически служители и контрольори; банкови кадри и кредитни инспектори; служители в областни и общински администрации; финансови консултанти по европейски и инвестиционни проекти и програми. Завършилите степен „бакалавър“ по специалност„Счетоводство и финанси” могат да продължат обучението си в ОКС „магистър“. Те притежават необходимата подготовка, която да развият чрез допълнителна професионална квалификация за дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори, дипломирани финансови анализатори.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Счетоводство и финанси” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми