Прием на магистри - обучението ще започне след 22 март 2018 г.

Бургаският свободен университет предлага разнообразни магистърски програми, които отговарят на текущите образователни потребности, имат широко приложение в практиката и гарантират успешна професионална реализация.  

Прием в следните магистърски програми:  

Данъчна администрация 
Митническо разузнаване и разследване 
Администрация и управление на системата на национална сигурност 
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Международни икономически отношения
Бизнес администрация
Съдебни инженерно-технически експертизи  и техническа безопасност​
Софтуерно инженерство
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Изкуствен интелект и роботика
Предучилищна и начална училищна педагогика
Социално консултиране и психология
Психологично консултиране
Детска и юношеска психология

 В магистратурите се кандидатства по документи - с диплома за завършено висше образование със степен бакалавър или магистър. Магистърските програми, предлагани от БСУ, са с едногодишен или двугодишен срок на обучение в зависимост от специалността и от завършеното професионално направление

  •  Обучението на приетите студентите ще започне през м. Март 2018 г.
  •  Записването става в БСУ, стая 19, офис „Прием на студенти” всеки работен ден от 8 до 17 часа.


За контакти: 
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg