Проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“

Бургаският свободен университет e водещ бенефициент по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот". Партньори са Химикотехнологичният и металургичен университет и Международното висше бизнес училище.

Основна цел на проекта е създаването и развитието на профилирани кадри за нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор и стратегическите инфраструктурни проекти. За целта, в рамките на проекта, се предвиждат дейности, които ще създадат подходящи условия за сътрудничество между висшите училища и бизнеса, посредничество и подкрепа за развитие на кариерата на завършващите.

В рамките на проекта ще бъде инсталирана и настроена платформа за електронно/ дистанционно обучение; ще бъдат разработени 27 електронни курса по съответните дисциплини, а като цяло ще бъдат въведени 5 нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение и 2 въведени съвместни учебни програми с партниращи български висши училища. Ще бъде създадена среда за онлайн комуникация в реално време, предоставяща възможност за конферентна аудио и видео връзка между обучаеми и обучители, както и 5 нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение, които ще се базират на закупуване на цялостни ИКТ системи за 5 дигитални учебни стаи, цялостни ИКТ системи за 5 дигитални лаборатории. Ще бъде закупен софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за 5 дигитални учебни стаи и софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за 5 дигитални лаборатории. Ще се обучат 30 преподаватели, от които 1 млад преподавател и 18 в техническите науки, ще се проведат 9 краткосрочни специализации, от които 4 в техническите науки и 9 споделени преподаватели, от които 5 в техническите науки. Предвиждат се 10 събития – борси и хакатон, както и 3 системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти.

Като резултат ще бъдат създадени 3 кариерни центъра, които ще получат подкрепа за проследяване на реализацията на завършилите в първата година след дипломирането, ще бъде създадена мрежа от кариерни центрове на университетите партньори и 2 терминала към нея за общо ползване от партньорите.

 

1. Покана за избор на експерт образователни дейности - методолог

2. Покана за избор на експерт ВО

3. Покана за избор на ИТ експерт

4. Покана за избор на експерти образователни дейности

5. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Закупуване на цялостни ИКТ системи за дигитална учебна стая – 3 бр., Закупуване на цялостни ИКТ системи за дигитална учебна лаборатория – 3 бр."

6. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Организиране на кариерни борси – 3 бр."

7. Покана за участие в обучение по дигитални умения

8. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: “Закупуване на софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална учебна стая – 3 бр.“ и „Закупуване на софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална лаборатория – 3 бр“

9. Покана за участие в придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.