Проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“

Бургаският свободен университет e водещ бенефициент по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот". Партньори са Химикотехнологичният и металургичен университет и Международното висше бизнес училище.

Основна цел на проекта е създаването и развитието на профилирани кадри за нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор и стратегическите инфраструктурни проекти. За целта, в рамките на проекта, се предвиждат дейности, които ще създадат подходящи условия за сътрудничество между висшите училища и бизнеса, посредничество и подкрепа за развитие на кариерата на завършващите.

В рамките на проекта ще бъде инсталирана и настроена платформа за електронно/ дистанционно обучение; ще бъдат разработени 27 електронни курса по съответните дисциплини, а като цяло ще бъдат въведени 5 нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение и 2 въведени съвместни учебни програми с партниращи български висши училища. Ще бъде създадена среда за онлайн комуникация в реално време, предоставяща възможност за конферентна аудио и видео връзка между обучаеми и обучители, както и 5 нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение, които ще се базират на закупуване на цялостни ИКТ системи за 5 дигитални учебни стаи, цялостни ИКТ системи за 5 дигитални лаборатории. Ще бъде закупен софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за 5 дигитални учебни стаи и софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за 5 дигитални лаборатории. Ще се обучат 30 преподаватели, от които 1 млад преподавател и 18 в техническите науки, ще се проведат 9 краткосрочни специализации, от които 4 в техническите науки и 9 споделени преподаватели, от които 5 в техническите науки. Предвиждат се 10 събития – борси и хакатон, както и 3 системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти.

Като резултат ще бъдат създадени 3 кариерни центъра, които ще получат подкрепа за проследяване на реализацията на завършилите в първата година след дипломирането, ще бъде създадена мрежа от кариерни центрове на университетите партньори и 2 терминала към нея за общо ползване от партньорите.

 

1. Покана за избор на експерт образователни дейности - методолог

2. Покана за избор на експерт ВО

3. Покана за избор на ИТ експерт

4. Покана за избор на експерти образователни дейности

5. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Закупуване на цялостни ИКТ системи за дигитална учебна стая – 3 бр., Закупуване на цялостни ИКТ системи за дигитална учебна лаборатория – 3 бр."

6. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Организиране на кариерни борси – 3 бр."

7. Покана за участие в обучение по дигитални умения

8. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: “Закупуване на софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална учебна стая – 3 бр.“ и „Закупуване на софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална лаборатория – 3 бр“

9. Покана за участие в придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения

10. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: “Изграждане на общи информационни мрежи на кариерните центрове – 1 бр.“ и „Изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти – 1 бр.“  -  ПРЕКРАТЕНА

11. Покана за избор на „Експерт образователни дейности“ за реализиране на дейност по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение, разработване на дигитално образователно съдържание и осъществяване на преподавателска дейност вкл.в партниращите висши училища

12. Покана за избор на „Експерт образователни дейности“ за реализиране на дейност по разработване на дигитално образователно съдържание на разработените дигитални курсове

13. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: “Изграждане на общи информационни мрежи на кариерните центрове – 1 бр.“ и „Изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти – 1 бр.“

14. Покана за участие на студенти в обучение за меки умения

15. Покана за обучение на студенти в предприемачески умения

 

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.