Конференция на европейската инициатива за социални иновации с БСУ

Конференция на европейската инициатива за социални иновации с БСУ

На 6 март 2024 г. ще се състои заключителна конференция по Акция по програма COST на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“/EU COST Action (Ca18236) the Multi-Disciplinary Innovation for Social Change (SHINE), финансирана по програма „Хоризонт 2020“. Конференцията ще се проведе в Постоянното представителство на Естония в ЕС, гр. Брюксел с присъствието на изследователите-участници в Акцията и заинтересовани страни.

Във фокуса на Акцията по програма COST са мултидисциплинарните и междусекторни иновации за обществени промени. Екипът от учени през последните четири години работи за подобряване на алиансите на знанието между висшите учебни заведения (ВУ) и предприятията. Целта е да се насърчат иновациите, предприемачеството, творчеството, пригодността за заетост, обмена на знания и/или мултидисциплинарното преподаване и учене. Също така се анализира ролята на висшите училища за справяне с обществените предизвикателства и стимулиране на общественото въздействие.

Като ефект от сътрудничеството в рамките на Акцията между първоначалния координатор за краткосрочни научни мисии - проф. д-р Милен Балтов и наследилия го координатор - доц. д-р Шейн О‘Съливан беше спечелен и успешно проведен проект за социално предприемачество с участие на 6 държави.

По време на проведената през м. юни 2021 г. в Бургаския свободен университет международна научна конференция на тема "Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията", пленарният докладчик - доц. д-р Катри-Лиис Лепик от Естония, председател на акцията по КОСТ на ЕС, представи доклад в областта на мултидисциплинарните иновации за обществени промени.

В рамките на инициативата „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“ на програма КОСТ на ЕС на 14 октомври 2021 г. в Бургаския свободен университет се проведе кръгла маса. Темата на регионалното събитие и работна група 4 на акцията беше „Иновациите в четириъгълника образование-бизнес-власт-общество на крайбрежните региони“. На събитието беше даден старт на Лаборатория за мултидисциплинарни иновации и обществени предизвикателства (Black Sea Multidisciplinary Innovation Laboratory towards Social Changes – BS MILab)

По време на финалната конференция на високо ниво в Брюксел ще се утвърди инициативата на БСУ за нова поредица международни конференции с базово заглавие „Мултидисциплинарни иновации за социални промени“ като първата от тях е планирана да се проведе през м. юни 2024 г. В основата е четириъгълникът на сътрудничеството между различни области на знанието, включително висшето образование, средното образование и обучение, научните изследвания и бизнеса, което води до създаване на нови продукти, услуги и практики с положителен ефект върху обществото.

IMG_20210604_112527.jpg
cost-2.jpg
cost-3.jpg
cost-1.jpg